OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetargi

  OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Aleksandrowie
26 -337 Aleksandrów woj. łódzkie pow. piotrkowski

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na zadanie:

„Remont drogi gminnej we wsi Szarbsko od km 0+000 do km 1+ 718,09 w granicach istniejącego pasa drogowego w ciągu działki nr 195”

KOD CPV-45233140-2
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:
  • Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym – 1.720 km
  • profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 7289,20 m2
  • nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm – 7115,85 m2
  • profilowanie i zagęszczanie poboczy wykonywane ręcznie w gruncie miejscowym – 1718,09 m2
  • pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne – 15 szt.
Termin realizacji wymagany zadania - do dnia 30 czerwca 2007 r.
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki określone w art. 22, spełniają postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie podlegaj ą wykluczeniu z postępowania w myśl art.24 ustawy PZP
- zatrudniają lub współpracują z Kierownikiem budowy w branży drogowej posiadającym co
najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe, uprawnienia do kierowania robotami w w/w
branży oraz jest wpisany na listę członków Izby Budowlanej.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów zgodnie z regułą spełnia / nie spełnia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wadium.
SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pokoju 104 Urzędu Gminy w Aleksandrowie tel. (044)7560069 lub za pośrednictwem Poczty. Koszt SIWZ 20zł.
Termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2006 r. o godz. 13 00.