Ogłoszenie o zamówieniu

Przetargi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w szkołach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów .


Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )Gmina Aleksandrów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Aleksandrów
Aleksandrów 39
26-337 Aleksandrów
www.bip.aleksandrow.net.pl
ug@aleksandrow.net.pl
Pon - Piątek 8oo – 16oo

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.aleksandrow.net.pl


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przygotowanie i dostawa gorących posiłków składających się z jednego dania – zupy 1 porcja o poj.0,30 litra wraz z 100 gramami chleba dla jednego ucznia w ilości orientacyjnej nie większej niż 185 posiłków dziennie dla uczniów w dni nauki szkolnej do Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie n/Czarną, PSP w w Dąbrowie n/Czarną, PSP w Aleksandrowie, PSP w Skotnikach w godzinach od 10:30 do 12:30 w ilościach jak poniżej :


1) Szkoła Podstawowa w Dąbrowie n/Czarną - 40 posiłków,

2) Gimnazjum w Dąbrowie n/Czarną - 40 posiłków,

3)Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie – 60 posiłków,

4)Szkoła Podstawowa w Skotnikach - 45 posiłków,

z uwzględnieniem możliwości zwiększenia do 20% ilości zamówionych posiłków dla uczniów wskazanych przez właściwych dyrektorów szkół.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia w przypadku nieotrzymania dofinansowania z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych .

Wspólny Słownik Zamówień:

55.52.31.00 - 3 usługi w zakresie posiłków szkolnych, 55.52.40.00 -9 usługi dostarczania posiłków do szkół

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
od 6 września 2010 roku do 10 czerwca 2011roku
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest pobranie SIWZ oraz spełnienie wszystkich warunków określonych w SIWZ , która to znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Aleksandrów

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium
cena -waga 100 procent

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia:2 sierpnia 2010 roku do godz.1200
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Aleksandrów 39
26-337 Aleksandrów
Pokój nr 9 (sekretariat)

Oferty zostaną otwarte dnia:2 sierpnia 2010 roku o godz.1230
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Aleksandrów
Aleksandrów 39
26-337 Aleksandrów
Pokój nr 1 (sala konferencyjna)

XI. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

XIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy .
XV.Zmiana umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia

co najmniej jednej z okoliczności :

1/pod warunkiem,że będzie to sprzyjać optymalnemu wykonaniu zamówienia jak również

oszczędnemu i celowemu wydatkowaniu środków publicznych

2/w przypadku gdy zmiany te są korzystne jak również i obojętne dla Zamawiającego

3/w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy , a które to uzasadniają zmianę umowy.

Ogłoszono:

1.Tablica ogłoszeń UG Aleksandrów

2.Strona internetowa UG Aleksandrów www.bip.aleksandrow.net.pl

3.Portal UZP nr.222162

Data publikacji: 23.07.2010 r.


SIWZ >>

Oświadczenie o braku wykluczenia >>

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu >>