OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetargi
OGŁOSZENIE
Gmina Aleksandrów
26-337 Aleksandrów woj. łódzkie pow. piotrkowski
ogłasza przetarg nieoganiczony
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na zadanie:
Budowa sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości 800 mb. i 3 szt. przyłączy PE Ø 40 o długości 161 mb


w miejscowości Skotniki

KOD CPV – 45.23.13.00
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

  • Wykonanie 800mb sieci wodociągowej PCV Ø 110.
  • Wykonanie 3 szt. 161mb. przyłączy PE Ø 40.

Termin realizacji wymagany zadania - do dnia 30 listopada 2006r.
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:
  • spełniają warunki określone w art. 22, spełniają postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art.24 ustawy PZP
  • zatrudniają lub współpracują z Kierownikiem budowy w branży instalacji wod-kan posiadającym co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe, uprawnienia do kierowania robotami w w/w branży oraz jest wpisany na listę członków Izby Budowlanej.
  • w ciągu ostatnich 3 lat w okresie działalności o ile jest krótszy, wykonali co najmniej 3 prace w zakresie budowy sieci wodociągowych i przyłączy wodociągowych o zakresie i wartości porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów zgodnie z regułą spełnia / nie spełnia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wadium.
SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pokoju 104 Urzędu Gminy w Aleksandrowie tel. (044)7560069 lub za pośrednictwem Poczty.
Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 20 zł.
Termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2006 r. o godz. 10 30.
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie pokój 9 ( kancelaria).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2006 r. o godz. 11 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie pokój nr 1 ( świetlica).
Termin związania z ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.