Ogłoszenie o zamówieniu

Przetargi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Szkole Podstawowej  w Skotnikach, Aleksandrowie, Dąbrowie nad Czarną i Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną w roku szkolnym 2010/2011. ‘’
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) Gmina Aleksandrów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
 Gmina Aleksandrów
Aleksandrów 39 B
26-337 Aleksandrów
www.bip.aleksandrow.net.pl
ug@aleksandrow.net.pl
Pon - Piątek 8:00 – 16:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.aleksandrow.net.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przygotowanie i dostawa gorących posiłków składających się z jednego dania – zupy 1 porcja o poj.0,30 litra wraz z 100 gramami chleba dla jednego ucznia  w ilości orientacyjnej nie większej niż 185 posiłków dziennie dla uczniów w dni nauki szkolnej do Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie n/Czarną, SP  w Dąbrowie n/Czarną, SP w Aleksandrowie, SP w Skotnikach w godzinach od 10:30 do 12:30  w ilościach jak poniżej :
     1) Szkoła Podstawowa w Dąbrowie n/Czarną  - 40 posiłków,   
 2) Gimnazjum w Dąbrowie n/Czarną   -  40 posiłków,                       
 3)Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie – 60 posiłków,
 4)Szkoła Podstawowa w Skotnikach  - 45 posiłków,
z uwzględnieniem możliwości zwiększenia do 20% ilości zamówionych posiłków dla uczniów wskazanych przez właściwych dyrektorów szkół.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia w przypadku nieotrzymania dofinansowania z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
Nie przewiduje się składania ofert częściowych .


Wspólny Słownik Zamówień:
 55.52.31.00 - 3 usługi w zakresie posiłków szkolnych, 55.52.40.00 -9 usługi dostarczania posiłków do szkół
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:
od 6 września 2010 roku do 10 czerwca 2011roku
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest pobranie SIWZ oraz spełnienie wszystkich warunków określonych w SIWZ , która to znajduje się na stronie internetowej  BIP Urzędu Gminy Aleksandrów,  www.bip.aleksandrow.net.pl

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium
cena  -waga 100 procent

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 20 sierpnia 2010 roku do godz.12:00
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Aleksandrów 39 B
26-337 Aleksandrów
Pokój nr 9 (sekretariat)  

Oferty zostaną otwarte dnia: 20 sierpnia 2010 roku o godz.12:30
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Aleksandrów  
Aleksandrów 39 B
26-337 Aleksandrów
Pokój nr 1 (sala konferencyjna)

XI. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

XIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy .
XV. Zmiana umowy.
           Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia  
           co najmniej jednej z okoliczności  :
           1/pod warunkiem, że będzie to sprzyjać optymalnemu wykonaniu zamówienia jak również      
            oszczędnemu i celowemu wydatkowaniu środków publicznych
            2/w przypadku gdy zmiany te są korzystne jak również i obojętne dla Zamawiającego
            3/w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili
            zawarcia umowy , a które to uzasadniają zmianę umowy.


Ogłoszono:
1.Tablica ogłoszeń UG Aleksandrów
2.Strona internetowa UG Aleksandrów www.bip.aleksandrow.net.pl
3.Portal UZP nr 248330-2010
Data publikacji: 12.08.2010 r.

Załączniki:

Specyfikacja >>

Oświadczenie o braku wykluczenia >>
Oświadczenie spełnienie warunków w postępowaniu >>
Formularz >>