Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty i ogłoszenia


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻYWójt Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm) wykonując :

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXXVIII/231/2010 z dnia 26 maja 2010 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXXVIII/229/2010 z dnia 26 maja 2010 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXXVIII/230/2010 z dnia 26 maja 2010 roku

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych na terenie gmina Aleksandrów , przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących własność komunalną Gminy Aleksandrów :

Lp

Położenie nieruchomości (obręb)

Numer działki

Powierzchnia nieruchomości

(m2)
Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Wartość nieruchomości

Termin złożenia wniosku na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2

1
2
3
4
5
6
7


1
Sieczka
997
9100m2

Nieruchomość rolno – leśna na pow. 2400m2 porośnięta 45 letnim drzewostanem, zaś na pozostałej części zadrzewiona młodnikiem

wg ewidencji gruntów

RVI-6500m2
RZVI-200m2
LsVI-2400m2

KW nr 54762

Brak planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XIII/79/2008 z dnia 26 marca 2008 roku nieruchomość położona jest w terenach leśnych oraz dolesień.

11.400zł

04.10.2010 r.

2
Kalinków
556
5300m2

Nieruchomość rolno – leśna na pow. 1700m² porośnięta 45 letnim drzewostanem,

wg ewidencji gruntów

RV-1700m2
RVI-1500m2
RZVI-400m2
LsVI-1700m2

KW nr 54480

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej

Brak planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XIII/79/2008 z dnia 26 marca 2008 roku nieruchomość położona jest w terenach leśnych oraz dolesień.

5.800zł

04.10.2010 r.

3
Kalinków
573
574
575
2600m2

Nieruchomość niezabudowana stanowiąca stare, zaniedbane siedlisko , składająca się z trzech geodezyjnie wydzielonych działek położonych w terenie w bezpośrednim sąsiedztwie.

wg ewidencji gruntów

RV -1000m2

RVI-1600m2

KW nr 54888, KW nr 54887, KW nr 54698

Brak planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XIII/79/2008 z dnia 26 marca 2008 roku nieruchomość w odległości 80m od krawędzi drogi połozona jest w istniejącym pasie zabudowy zagrodowej w dalszej części w terenach upraw rolnych

23.420zł

+ 22%

podatku VAT od kwoty 18.020zł

04.10.2010 r.
Prawo pierwszeństwa nabycia przedmiotowych nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 , pkt 2 , z zastrzeżeniem art.216a , przysługuje z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651z późn.zm) lub odrębnych przepisów osobie fizycznej lub prawnej , która spełnia jeden z następujących warunków tj. :

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów , jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art. 35 ust. 1 . Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu .

  • jest poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą , jeżeli złoży wniosek o jej nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art.35 ust.1 wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu .

Z dniem 31 grudnia 2003 roku utracił moc obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów zatwierdzony Uchwałą Gminnej Rady

Narodowej w Aleksandrowie Nr XV/53/86 z dnia 29 grudnia 1986 roku ( Dz. Urz. Województwa Piotrkowskiego Nr 2 z 1987 roku – z późn. zm.).

W chwili obecnej Gmina Aleksandrów nie ma opracowanego nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy .

Zainteresowani nabyciem nieruchomości/działek o których mowa w niniejszym wykazie winni zapoznać się z przedmiotem sprzedaży w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów.

Szczegółowych informacje o działkach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie - pokój nr 103, tel. (44) 756-00-69 wew. 26


Aleksandrów, dnia 16.08.2010 r. 

WÓJT GMINY

/-/ Dionizy Głowacki