OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetargi

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Aleksandrowie
26 -337 Aleksandrów woj. łódzkie pow. piotrkowski

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na zadanie:

„Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Aleksandrów odcinek Niewierszyn - Ostrów od km 0+000 do km 1+ 440w granicach istniejącego pasa drogowego w ciągu działek 63, 229/1, 229/2, 229/3”


KOD CPV-45233142-6
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:
  • Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym – 1.400 km
  • profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 4.954 m2
  • przepusty rurowe pod zjazdami – ławy fundamentowe betonowe – 0,54 m3
  • części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 40 cm – 12 m
  • obudowy wlotów ( wylotów ) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych – 4,23 m3
  • warstwa dolna z kruszyw łamanych gr. 15 CM – 4.320 m2
Termin realizacji wymagany zadania - do dnia 30 września 2006 r.
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki określone w art. 22, spełniają postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie podlegaj ą wykluczeniu z postępowania w myśl art.24 ustawy PZP
- zatrudniają lub współpracują z Kierownikiem budowy w branży drogowej posiadającym co
najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe, uprawnienia do kierowania robotami w w/w
branży oraz jest wpisany na listę członków Izby Budowlanej.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów zgodnie z regułą spełnia / nie spełnia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wadium.
SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pokoju 104 Urzędu Gminy w Aleksandrowie tel. (044)7560069 lub za pośrednictwem Poczty. Koszt SIWZ 20zł.
Termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2006 r. o godz. 1130.