Uchwała Nr XXIX/161/06

Uchwały

 

Uchwała Nr XXIX/161/06
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 19 czerwca 2006 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 57 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz.128) art.165, art.166, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz.319) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 954.966,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 248.000,00zł oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
dochody 8.273.088,50 zł
wydatki 9.558.115,50 zł

§ 4. Planowany deficyt stanowi kwotę 1.285.027,00zł i zostanie sfinansowany:
  1. pożyczkami i kredytami w kwocie 1.245.504,00 zł
  2. wolnymi środkami z 2005 roku w kwocie 39.523,00 zł

§ 5. Ustala się przychody w wysokości 2.487.993,50zł z tego na sfinansowanie deficytu 1.285.027,00zł i na sfinansowanie przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów 1.202.966,50zł oraz rozchody w kwocie 1.202.966,50zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 2.798.470,50zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 350.000,00zł

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku oraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 rok.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4