Ogłoszenie o przetargu na olej opałowy

Przetargi

Aleksandrów dnia 18.10.2010 r.


OGŁOSZENIE


GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO, ALE NIE PRZEKRACZAJĄCY KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1) Przedmiot zamówienia:

Dostawa oleju opałowego  dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół  na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2009/2010”w ilości  100.000 litrów z możliwością zakupu mniejszej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: przedstawiony jest w załączonej SIWZ

2) Nazwa i adres Zamawiającego:

   

Urząd Gminy w Aleksandrowie

Aleksandrów 39 B

26 – 337 Aleksandrów

ug@aleksandrow. net.pl

www.bip.aleksandrow.net.pl

   Godziny urzędowania 8.00- 16.00


3)  Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO


4) Informacja o możliwości składania ofert częściowych


Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.


5) Informacja o możliwości składania ofert wariantowych.


Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Kod CPV 09135100-5


6) Termin wykonania zamówienia

    Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w okresie od dnia podpisania umowy  do dnia 31 maja 2010 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29   stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) tj.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art.24 ust. 1 lub 2 Pzp,                                 

b) ponadto spełniają poniższe warunki:

- Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie tj. w  okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych ( licząc do dnia wszczęcia postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy  odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia

- Posiada płynność finansową przez co zamawiający rozumie dostęp do wolnych środków na rachunku bankowym lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo rozliczeniowej na kwotę nie mniejszą niż 20 tys zł.

Ocena spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków, zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki:

Cena= 100%

10) Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy w Aleksandrowie

Aleksandrów 39 B

26 – 337 Aleksandrów

Sekretariat urzędu

Do dnia 2010.10.26

do godz. 10.00

11) Miejsce i termin otwarcia ofert

Urząd Gminy Aleksandrów

Aleksandrów 39 B

26 – 337 Aleksandrów

( sala konferencyjna)

Dnia 2010.10.26 godz. 10.15

12) Termin związania z ofertą:

Okres 30 dni od dnia otwarcia oferty.

13) Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień z Dostawcą jest Pan Czesław Purgał , tel. (0-44) 756 00 69

14) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

15) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

16) Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej

Ogłoszono:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów

2. Strona internetowa Urzędu Gminy Aleksandrów www.bip.aleksandrow.net.pl

3. Portal UZP nr 333920 - 2010Data publikacji 18.10.2010 r.

SIWZ >>