Zarządzenie Nr 17/2006

Zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 17/2006
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 19 czerwca 2006 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok


Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. 962, Dz.U. Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz. 319) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr XXVII/155/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok Wójt Gminy Aleksandrów, ustala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 16.123,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 16.123,00 zł oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
dochody 8.289.211,50 zł
wydatki 9.574.238,50 zł

§ 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.-