UCHWAŁA Nr XXIX /164/06

Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXIX /164/ 06
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 19 czerwca 2006 rokuw sprawie: określenie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568 z 2004r. , Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i z 2006r. Nr 17, poz. 128 Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje:

§1. Kierownicy jednostek budżetowych, kierownicy referatów opracowują i przedkładają Wójtowi Gminy w terminie do 25 października roku poprzedzającego rok budżetowy plany rzeczowo – finansowe na rok budżetowy, każdy w swoim zakresie działania w pełnej szczegółowości klasyfikacji wraz ze szczegółową kalkulacją i uzasadnieniem oraz informacją o stanie mienie komunalnego według stanu na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

§2. Stowarzyszenia, instytucje kultury, radni, przedstawiciele jednostek pomocniczych (sołtysi) składają wnioski Wójtowi Gminy do projektu budżetu do dnia 25 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

§3. Wójt Gminy dokonuje wstępnej oceny złożonych wniosków, planów rzeczowo finansowych i informacji o stanie mienia w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

§4. Na podstawie rozpatrzonych wniosków, planów rzeczowo – finansowych jak również przewidywanych dochodów własnych gminy oraz planów kwot dotacji i subwencji opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.

§5.Przy opracowaniu kalkulacji dochodów i wydatków do projektu budżetu gminy uwzględnia się:
 1. wskazówki Rady Gminy do projektu budżetu,
 2. stawki podatków i opłat w roku poprzedzającym rok budżetowy, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,
 3. zawiadomienie dysponentów środków finansowych o wielkościach planowanych dotacji na zadania zlecone, powierzone i własne,
 4. planowane kwoty subwencji dla gminy,
 5. prognoza cen na towary i usługi w roku budżetowym,
 6. przewidywany stan zatrudnienia na koniec roku i przewidywany stan zatrudnienia w roku budżetowym,
 7. wynagrodzenia obowiązujące w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu oraz obowiązkowych składek i obciążeń od wynagrodzeń.
§6. Projekt uchwały budżetowej opracowuje się w szczegółowości wynikającej z art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku i finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) wraz z objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i informację o stanie mienia komunalnego.

§7. Materiały informacyjne do projektu budżetu winny obejmować między innymi:
 1. omówienie dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
 2. omówienie wydatków według i działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w tym na:
  - wydatki na zadania własne
  -wydatki na zadania zlecone i powierzone
 3. omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budzetu i rozchodów związanych ze spłatami pożyczek i kredytów,
 4. informację o źródłach przychodów oraz rodzajach wydatków funduszu celowego,
 5. omówienie zadań inwestycyjnych.

§8. Opracowany i przyjęty na podstawie przedłożonych przez Skarbnika Gminy materiałów projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi Wójt Gminy przedkłada:
 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.
 2. Radzie Gminy
  w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§9. 1. Przewodniczący Rady Gminy przesyła niezwłocznie projekt uchwały budżetowej do zaopiniowania Komisjom Rady Gminy.
2. Komisje Rady Gminy w terminie 14 dni odbywają posiedzenia na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie budżetu.
3. Komisje Rady Gminy przedstawiają opinie Komisji Budżetowej która formułuje
do 15 grudnia roku poprzedzjącego rok budżetowy.

§10. Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetowej i po wprowadzeniu ewentualnych poprawek przedkłada Radzie Gminy skorygowany projekt uchwały budżetowej.
§11. Uchwałę budżetową Rada Gminy uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminydo wprowadzania zmian i poprawek do projektu uchwały budżetowej wynikających z:
 1. informacji o zmianach kwot poszczególnych części subwencji ogólnej,
 2. informacji o zmianie planowanej na dany rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa,
 3. informacji dysponentów środków finansowych o zmianach kwot dotacji celowych na zadania zlecone, powierzone i własne,
 4. zmian sumy zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań zmian prognozy długu na lata następne,
 5. zmian stawek podatków, opłat oraz obowiązkowych składek mających szczególny wpływ na kalkulację dochodów lub wydatków.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.Traci moc uchwała Nr XII/91/99 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 28 października 1999r w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu gminy i uchwała Nr IX/51/03 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/91/99 roku dotyczącej procedury uchwlania budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budzetu gminy.

§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.