Wybrana oferta

Przetargi

 

Urząd Gminy w Aleksandrowie

 uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO z dnia 14.02.2006 r. na wybór wykonawcy realizacji inwestycji: Budowa sieci wodociągowej PCV Ø160 o długości 2887 mb i 9 szt. przyłączy PE Ø 40 o długości 189 mb miejscowości Wacławów – Brzezie wybrana została oferta wykonawcy:

Zakład Wodociągowy – Jadwiga Kafar
97 – 300 Piotrków Tryb.
ul. Słowackiego 182 m. 60

Wartość inwestycji zgodnie z przedłożoną ofertą wynosi:

wartość robót brutto:194.828,29 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych 29/100)

wartość robót netto:182.082,51 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa złotych 51/100)

  podatek VAT 7% - 12.745,78 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 78/100)

Otrzymują:
1. Zakład Wodociągowy – Jadwiga Kafar
97 – 300 Piotrków Tryb.
ul. Słowackiego 182 m. 60
2. Zakład Usług Wodociągowo – Hydraulicznych
Ewa Cłapa
Gazomia Nowa 18A
97 – 310 Moszczenica
3. BIP UG w Aleksandrowie