Zarządzenie Nr 33/2008 - projekt uchwały budżetowej

Zarządzenia


Zarządzenie Nr 33/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 14 listopada 2008 roku


w sprawie : projektu uchwały budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok


Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Aleksandrów ustala , co następuje:


§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.


§ 2. Przedstawić projekt uchwały budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy w Aleksandrowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Projekt uchwały>>