Rada Gminy

Rada Gminy

UCHWAŁA Nr  XXV/148/2005
RADY GMINY w ALEKSANDROWIE
z dnia  30 grudnia 2005  roku

 w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2006 rok.

         Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z dnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591z 2002r. Dz.U.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r, Nr 102 poz.1055, Nr116 poz.1203/ Rada gminy w Aleksandrowie u c h w a l a,  co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2006  rok w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:
  Załącznik Nr 1.