szukaj

Słowo NR nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Obwieszczenie, decyzja i postanowienie - Wólka Skotnicka

... administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w zawiązku z art. 30 oraz 85 ust. 3 ... oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) zawiadamiam iż w dniu ... złożonego przez inwestora : Pana Andrzeja Janiec zam. Skotniki nr 103 gmina Aleksandrów powiat ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-09 14:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zawiązku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 3 ... o wszczęciu w dniu 20 mają 2009 roku na wniosek Pana Andrzeja Janiec zam. Skotniki postępowania w przedmiocie wydania decyzji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 14:34

Protokół Nr XX/2008

... P R O T O K Ó Ł Nr XX/2008 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej ... na zmianę na stanowisku wójta. Należy upowaznić Pana Wójta Dionizego Głowackiego do podpisywania dokumentów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-15 11:34

Zarządzenie Nr 1/2007

  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/2007 WóJTA GMINY ALEKSANDRóW z dnia 19 stycznia ... § 1. Odwołuje się Pana Józefa Stańczyka ze stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Aleksandrów. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:08

Postanowienie - Wólka Skotnicka

... - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 63 ustawy z dnia 3 ... o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) ... Wnioskiem z dnia 15 maja 2009 roku Pana Andrzej Janiec zam. Skotniki wystąpił o wydanie decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-03 09:01

Protokół Nr I/2006

  PROTOKóŁ Nr I/2006 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie ... Janikowicach. Następnie Radny Mamrot prosił Pana Wójta o pomoc w spowodowaniu, aby przy drogach łączących Siucice, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 08:47

Uchwała Nr III/16/2006

  Uchwała Nr III/16/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 ... 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, ... się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Aleksandrów Pana Henryka Małeckiego w wysokości: 1) wynagrodzenie zasadnicze: 4 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 10:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zawiązku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 3 ... oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o wszczęciu w ... nr 80A gmina Aleksandrów reprezentowanego przez Pana Waldemara Jęcka oraz Panią Barbarę Jęcek , postępowania w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-23 07:17

Zarządzenie nr 20/2008 z dnia 14 sierpnia 2008r

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20/2008 WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z ... roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Wójt Gminy z a r z ą d z a , ... § 1. Powołuję Pana mgr inż. Grzegorza Gurala na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-14 14:36