szukaj


Search results

Postanowienie.

Aleksandrów , dnia 29.11.2007r Znak:GR.OŚ.7624-7/2007 P O S T A N O W I E N I E ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:25

Decyzja

Aleksandrów , dnia 28.01.2008r Znak: GR.OŚ.7624-7/2007/08 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 15:01

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Aleksandrów , dnia 29.11.2007r Znak: GR.OŚ.7624-7/2007 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu po ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:18

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art.46a ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 14:57

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania     prawa własności i innych praw majątkowych   I Informacja o dochodach uzyskanych z tytu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:21

OBIEKTY ZABYTKOWE

         Na terenie gminy Aleksandrów znajdują się liczne zabytki architektury. W rejonie tym żywe są nadal tradycje kultury ludowej. Do najcenniejszych zabytków architektury sakralnej należy zal ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:53

POŁOŻENIE I HISTORIA

Gmina Aleksandrów powstała w 1973 roku w wyniku ogólnokrajowej reorganizacji   terenowej administracji państwowej. Położona jest w środkowej części powiatu piotrkowskiego z nieznacznym przesunięciem ku wschodowi na prawym ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:53

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2007r

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2006 roku   Ogólna wartość środków trwałych stanowi kwotę      &n ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:43

Statut Gminy

STATUT  GMINY  ALEKSANDRóW     I.         POSTANOWIENIA OGóLNE   § 1 Gmina Aleksandrów zwana dalej Gminą jest wsp ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 19:51