szukaj

Słowo za nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Zarządzenie Nr 12/2007

... § 1. W załączniku Nr 1 zarządzenia Nr 5/2007 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 27 ... podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0450 - wpływy z opłaty ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-14 07:29

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

... pracy służące jak najefektywniejszemu osiągnięciu założonych celów-przekazaniu i zdobyciu przez uczniów ... kształtują poczucie odpowiedzialności za własną edukację /ślubowanie uczniów kl. I/ ... rozwijają umiejętność dziękowania za własne dobro /Dzień Matki/. Jako jedną z metod ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:54

Postanowienie

... poz. 1071 z p&oacuten. zm.) służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy w Aleksandrowie , w terminie 7 dni od daty ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-10 14:55

Zarządzenie Nr 40/2009

Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 16 listopada 2009 roku   w sprawie: wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowa ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-19 13:44

Uchwała Nr XXII/150/2013

... uchylająca uchw ałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości , którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Aleksandrów . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-25 20:08

Uchwała Nr III/12/2006

... Aleksandrów na lata 2007-2011 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. §2. Wykonanie uchwały ... Najemca oprócz czynszu obowiązany jest do uiszczania opłat związanych z eksploatacją lokalu tj. podatku od ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:33

UCHWAŁA Nr XXIX /164/06

... budżetu, stawki podatków i opłat w roku poprzedzającym rok budżetowy, z uwzględnieniem zmian ... zmian sumy zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań zmian prognozy długu na lata następne, zmian stawek podatków, opłat oraz obowiązkowych składek mających szczególny wpływ na kalkulację ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:58

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

... Dochody uzyskane z majątku gminy za okres od 01.11.2005 do 31.12.2005r.   ... c) z tytułu opłat za centralne ogrzewanie ... c) z tytułu opłat za centralne ogrzewanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:21

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

... Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2006 rok stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały w ten sposób że: ... alkoholowych pozyskamy kwotę 45 tyś zł pochodzącą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Przetarg na samochód dla OSP Skotniki.

... zgodny z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ i załączniku Nr 1 do SIWZ. 9. Przedmiot zamówienia jest objęty stawką ... że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-22 13:47

Uchwała Nr XXI/128/2012

... w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości , którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz G miny Aleksandrów . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-18 12:59

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

... układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) Wariant II ... nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-24 15:08

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... I. Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2005 rok (w złotych) ... osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-02-05 14:30

Uchwała budżetowa na 2006r.

... w wysokości 7.806.408,00 zł zgodnie    z załącznikiem Nr 1. ... w wysokości 8.457.775,50 zł zgodnie    z załącznikiem Nr 2. ... § 14. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:17

Wykaz umorzeń w 2006r

... OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTóRYM W ZAKRESIE PODATKóW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 13:11