szukaj

Słowo za nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Uchwała Nr XXII/154/2013

... w sprawie częstotliwości i tr ybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi . dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-25 20:09

Uchwała Nr III/13/2006

... zasobu Gminy Aleksandrów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały . §2. ... osiągnięty przez nich dochód nie wystarcza na wnoszenie opłat za mieszkanie (dotyczy lokalu o podobnym standardzie) ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:34

Uchwała Nr VI/47/2015

... w sprawie częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-07-08 14:08

Uchwała Nr XXIV/170/2013

... w sprawie opłat za zajęcie prasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-07-12 12:44

Uchwała Nr XX/124/2012

... sprawie  częst otliwoś ci i t rybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami ko munalnymi . dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-14 15:46

Uchwała Nr XVII/134/2016

... w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Punkcie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-10 09:47

Uchwała budżetowa na 2004r.

... gminy w wysokości 6.143.296,00 zł zgodnie   z załącznikiem Nr 1.   ... gminy w wysokości 5.786.545,72 zł zgodnie   z załącznikiem Nr 2.   ... § 14. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 35.000,00 zł ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:16

Uchwała Nr XX/127/2012

... w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-14 15:52

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 23 maja 2006 roku.

... ciekłych oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i załączników według obowiązującej stawki . ... Zarządzeniu nie mogą być wyższe niż górne stawki opłat wynikające z Uchwały Rady Gminy w Aleksandrowie ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-05-23 11:46

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę budynku OSP w Skotnikach na Świetlicę wiejską

... ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane ... nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-01 15:40

Uchwała budżetowa na 2005r.

... gminy w wysokości 6.797.875,00 zł zgodnie   z załącznikiem Nr 1.   ... gminy w wysokości 8.038.820,32 zł zgodnie   z załącznikiem Nr 2.   ... § 13. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 41.000,00 zł ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:18

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

... Miesięczna wysokość opłat z tytułu dzierżawy ... za grunt: 1100m ² x 0,06zł/m² ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-11 13:25

Uchwała Nr XXXII/231/2014

... w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym prowadzonym ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-15 10:36

Uchwała Nr XXVIII/159/2006

... z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie: opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-07 12:40

Uchwała Nr III/13/2006

... zasobu Gminy Aleksandrów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały . §2. ... osiągnięty przez nich dochód nie wystarcza na wnoszenie opłat za mieszkanie (dotyczy lokalu o podobnym standardzie) ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:32