szukaj

Słowo za nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę budynku OSP w Skotnikach na Świetlicę wiejską

... ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane ... nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-01 15:40

Uchwała budżetowa na 2005r.

... gminy w wysokości 6.797.875,00 zł zgodnie   z załącznikiem Nr 1.   ... gminy w wysokości 8.038.820,32 zł zgodnie   z załącznikiem Nr 2.   ... § 13. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 41.000,00 zł ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:18

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

... Miesięczna wysokość opłat z tytułu dzierżawy ... za grunt: 1100m ² x 0,06zł/m² ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-11 13:25

Uchwała Nr XXXII/231/2014

... w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym prowadzonym ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-15 10:36

Uchwała Nr XXVIII/159/2006

... z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie: opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-07 12:40

Uchwała Nr III/13/2006

... zasobu Gminy Aleksandrów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały . §2. ... osiągnięty przez nich dochód nie wystarcza na wnoszenie opłat za mieszkanie (dotyczy lokalu o podobnym standardzie) ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:32

Uchwała budżetowa na 2003r.

... gminy w wysokości 6.380.759,00 zł zgodnie   z załącznikiem Nr 1.     ... gminy w wysokości 6.316.644,72 zł zgodnie   z załącznikiem Nr 2.   ... § 16 Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 42.000,00 zł ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:28

Uchwała Nr IV/35/2015

... w sprawie: częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-03-23 15:41

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

... układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) Wariant II ... nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-24 15:08

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... I. Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2005 rok (w złotych) ... osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-02-05 14:30

Uchwała budżetowa na 2006r.

... w wysokości 7.806.408,00 zł zgodnie    z załącznikiem Nr 1. ... w wysokości 8.457.775,50 zł zgodnie    z załącznikiem Nr 2. ... § 14. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:17

Wykaz umorzeń w 2006r

... OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTóRYM W ZAKRESIE PODATKóW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 13:11

Uchwała Nr XXII/154/2013

... w sprawie częstotliwości i tr ybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi . dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-25 20:09

Uchwała Nr III/13/2006

... zasobu Gminy Aleksandrów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały . §2. ... osiągnięty przez nich dochód nie wystarcza na wnoszenie opłat za mieszkanie (dotyczy lokalu o podobnym standardzie) ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:34

Uchwała Nr VI/47/2015

... w sprawie częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-07-08 14:08