szukaj

The words o, na were not included because they were too short.

Search results

Zarządzenie Nr 17/2014

... w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-04-25 14:33

Zarządzenie Nr 13/2015

... sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-03-11 13:53

Zarządzenie Nr 13/2017

... sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-03-01 15:31

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy GMINY Aleksandrów z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI działalność pożytku publiczneg

... 2015 W związku z wymogiem przedłożenia przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania ... organizacjom materiały związane z konkursami ofert na realizację zadań publicznych i inne dokumenty służące do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-05-30 11:15

Plan budżetu Gminy na rok 2008

... w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie art. 18 ... 9 lit. d i e pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z ... § 5. Określa się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku wg załącznika Nr 4 i ustala się plan ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-16 11:45

Ogłoszenie o zamówieniu - Samochód ratowniczo-gaśniczy

...     OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU (wszczęciu postępowania o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-22 11:12

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

... i kierunków polityki przestrzennej państwa na obszarze województwa,   3) opracowanie ustaleń do ... miejscowych,   9) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy, ... 3) sporządzanie wniosków o dotacje i kredyty na zadania inwestycyjne,   4) wykonywanie czynności związanych z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Dotyczy zamówienia publicznego na "Modernizację hydroforni w miejscowości Jaksonek"

Zamawiający informuje, że do oferty dotyczącej zadania pn: "Modernizacja hydroforni w miejscowości Jaksonek" nie ... uproszczonego lub szczegółowego. Odpowiedź na protest >> Odpowiedź do firmy Aqua Tech sp. z o.o. >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-27 13:47

Sprawozdanie z realizacji programu wspólpracy Gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-05-21 11:27

Sprawozdanie - Program współpracy gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 201

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-29 14:16

Sprawozdanie - współpraca Gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-22 10:00

Sprawozdanie z realizacji programu wspólpracy Gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-04-30 13:15

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Aleksandrów , dnia 29.11.2007r Znak: GR.OŚ.7624-6/2007 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:04

Ogłoszenie o uproszczonym przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego.

... O G Ł O S Z E N I E o uproszczonym przetargu nieograniczonym o ... z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-23 12:26

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

... O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości ... 3. Adres strony internetowej ,na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków ... z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-22 15:23