szukaj

Słowo za nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

... łącznie za grunt i budynek wynosi 198,00zł + 22% VAT ... podlega cena netto. Do wylicytowanego czynszu za dzierżawę zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-12 11:36

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

...   15) inspirowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania przestrzennego,   16) sprawowanie ...   5) windykacja należności z tytułu opłat za wodę i prowadzenie w tym zakresie ewidencji,   6) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Referat finansowy

... 2. W zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz księgowości podatkowej: ... administracyjnych w przedmiocie ulg, umorzeń zobowiązań podatkowych, rozkładania płatności na raty i odraczania terminów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-08-09 12:52

Uchwała Nr IV/20/2007

... czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych ... wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od rocznych opłat za trwały zarząd w wysokości 99%. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Wykazy zwolnień podatkowych i pomocy publicznej za 2009r

... prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-31 16:43

Ogłoszenie o przetargu.

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolno-leśnej położonej w obrębie wsi ALEKSANDRóW gmina Aleksandrów stanow ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:42

Ogłoszenie o przetargu.

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolno-leśnej położonej w obrębie wsi BOROWIEC gmina Aleksandrów stanowiącej wł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:38

Ogłoszenie o przetargu.

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolno-leśnej położonej w obrębie wsi ALEKSANDRóW gmina Aleksandrów stanow ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:39

Ogłoszenie o przetargu.

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolnej położonej w obrębie wsi CIECHOMIN gmina Aleksandrów stanowiącej wł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:41

URZĄD GMINY W ALEKSANDROWIE

... Konto bankowe do uiszczania opłat za śmieci 53 8973 0003 0020 0410 5369 0027 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2017-01-03 11:24

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2007r

... 1 . Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2007 rok Wyszczególnienie ... prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat, udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-03 14:51

Zarządzenie Nr 12/2007

... § 1. W załączniku Nr 1 zarządzenia Nr 5/2007 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 27 ... podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0450 - wpływy z opłaty ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-14 07:29

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 23 maja 2006 roku.

... ciekłych oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i załączników według obowiązującej stawki . ... Zarządzeniu nie mogą być wyższe niż górne stawki opłat wynikające z Uchwały Rady Gminy w Aleksandrowie ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-05-23 11:46

Przetarg na samochód dla OSP Skotniki.

... zgodny z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ i załączniku Nr 1 do SIWZ. 9. Przedmiot zamówienia jest objęty stawką ... że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-22 13:47

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

... Dochody uzyskane z majątku gminy za okres od 01.11.2005 do 31.12.2005r.   ... c) z tytułu opłat za centralne ogrzewanie ... c) z tytułu opłat za centralne ogrzewanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:21