szukaj

The words sp, z, oo were not included because they were too short.

Search results

Zapytanie o cenę kruszywa dolotmitowego o frakcji 0-31,5mm wraz z transportem na teren gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-23 15:18

Strona GUS poświęcona Narodowemu Spisowi Powszechnemu Ludności i Mieszkań 2011

Kliknij aby przejść do strony GUS >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-12-21 15:11

Decyzja

... GR.OŚ.7624-9/2007/08 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na ... ust.2 pkt 1 i 1a ,art.56 ust.2,3,4,7 oraz art.57 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 14:44

Decyzja

... GR.OŚ.7624-7/2007/08 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na ... ust.2 pkt 1 i 1a ,art.56 ust.2,3,4,7 oraz art.57 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 15:01

Decyzja

... GR.OŚ.7624-8/2007/08 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na ... ust.2 pkt 1 i 1a ,art.56 ust.2,3,4,7 oraz art.57 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 15:30

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

... Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873; zmiany z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-05 12:34

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2007r

... z tego:  1 Podgrupa 10 ... zestaw komputerowy z ... zestaw komputerowy z nagrywarką – 2 ... Stan mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji uległ: q ... zwiększeniu o kwotę 1.580.324,33 z tytułu:   1)      ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:43

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 25 sierpnia 2015 roku o wszczęciu procedury szacowania strat w ... i działach specjalnych produkcji rolnej związanych z wystąpieniem na terenie Gminy Aleksandrów szkód spowodowanych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-08-26 08:13

Nabór na rachmistrzów spisowych

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów >> Załącznik do ogłoszenia >> Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych >> Oświadczenie o niekaralności >> Oświadc ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-12-06 14:44

Obwieszczenie, decyzja oraz charakterystyka przedsięwiącia - Dębowa Góra Kolonia.

... Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w zawiązku z art. 30 oraz 85 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-24 14:00

Zawiadomienie o wyborze oferty

... wybrał do realizacji zamówienia ofertę , którą złożyła firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ... Cena ofertowa: Kwota netto: 310.000,00 zł Kwota brutto: 378.200,00 zł   W tym ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-04 12:46

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 26 marca 2012 roku o wszczęciu procedury szacowania strat

...    Wójta Gminy Aleksandrów  z dnia  26 marca 2012 roku o wszczęciu procedury szacowania  strat  związanych z wystąpieniem na terenie Gminy Aleksandrów szkód spowodowanych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-29 14:01

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - samochód dla OSP

... 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164 poz.1163 ze zm.) z dnia 22.10.2008 r. na wybór ... Specjalistyczne „ bocar”Sp. zo.o. KORWINÓW , ul. Okólna 15 42-263 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-29 15:24

Plan budżetu Gminy na rok 2008

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok ... art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i e pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 ... >> Załącznik Nr 12 - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-16 11:45

Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogolnokrajowego referendum

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-07-09 08:08