szukaj

The words sp, z, oo were not included because they were too short.

Search results

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej Janikowice - Marianów.

... na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia ... nr 92 8973 0003 0020 0410 5369 0004 z dopiskiem „Opłata za SIWZ” Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 50 zł. 4) Opis przedmiotu zamówienia: 1. roboty ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-31 10:20

Wykaz gruntów stanowiących własność komunalną.

... Akt Notarialny Rep. A Nr 1192/91 z dn. 28.11.1991r ... Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr SP.VII.7723/K/1/2/2005/AM z dn. 25.04.2006r ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-02 14:14

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... 1 i ust.2 , art. 75 ust.1 pkt 4 , art. 82 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i ... U. 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-02 15:13

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

... 1 i ust.2 , art. 75 ust.1 pkt 4 , art. 82 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i ... U. 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 09:07

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... 1 i ust.2 , art. 75 ust.1 pkt 4 , art. 82 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i ... U. 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 09:13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

... Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164 poz.1163 ze zm.) Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, iż ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-23 14:07

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> Załącznik Nr 1 - formularz oferty >> Załącznik Nr 2 - projekt umowy >> Załącznik Nr 3 - oświadc ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-09-28 07:58

Obwieszczenie, Decyzja i Charaterystyka przedsięwzięcia - Wolica

... Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w zawiązku z art. 30 oraz 85 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-22 09:00

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka Przedsięwzięcia - Rożenek

... Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w zawiązku z art. 30 oraz 85 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 14:25

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Wacławów - Brzezie.

... Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w zawiązku z art. 30 oraz 85 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:40

Obwieszczenie Wójta, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz charakterystyka przedsięwzięcia

... Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w zawiązku z art. 30 oraz 85 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 07:56

Obwieszczenie Wójta, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Charakterystyka przedsięwzięcia

... Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w zawiązku z art. 30 oraz 85 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 08:12

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Dębowa Góra

... Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w zawiązku z art. 30 oraz 85 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 13:43

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

... Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania     prawa własności i innych ...   I Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania     prawa własności i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:21

Informacje o przyznawaniu pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

... pracodawcy, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi w celu przyuczenia ich do wykonywania określonych ... określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w  terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-09-26 08:18