szukaj

The words sp, z, oo were not included because they were too short.

Search results

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy GMINY Aleksandrów z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI działalność pożytku publiczneg

  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy GMINY Aleksandrów z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI działalność pożytku publicznego w roku 2015 W związku z wymogiem przedłożenia przez organ wykonawczy jednostki samorządu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-05-30 11:15

Wykaz umorzeń w 2006r

... OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ. W OKRESIE OD 1.01.2006R DO 31.12.2006R. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 13:11

Zaproszenie od składania ofert

... Łysej Góry jako kwalifikowanego usługodawcę do złożenia oferty mającej na celu rozwój usług integracji społecznej ... – szkolenie w celu poznania dobrych praktyk z zakresu usług integracji społecznej, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-06-02 07:40

UCHWAŁA NR XXVIII /160/06

... RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie: ... art.18 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:44

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

... powołany do realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy. Zadania zlecone gminie są realizowane zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewodę. Zadania własne ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2009-08-03 13:46

Ogłoszenie o naborze na astystenta rodziny

... od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ... pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych c) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-18 08:22

Uchwała Nr III/12/2006

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2006 roku ... Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:33

UCHWAŁA Nr XXIX /168 /06

... /06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 19 czerwca 2006 roku ... Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Z 2001 roku Nr 142, ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-05-07 07:32

Nabór na stanowisko głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie

... przystępującej do naboru: 3a.Spełnia jeden z poniższych warunków:    - ukończyła ekonomiczne ... pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw       publicznych, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-13 08:42

Referat organizacyjny

...   1) prowadzenie kancelarii ogólnej zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną,   2) prowadzenie ...   7) wykonywanie czynności związanych z ustalaniem granic jednostek podziału terytorialnego Gminy,   8) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:02

Kompetencje Rady Gminy

... na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., art.18 Do wyłącznej właściwości rady ... gminy,  f)tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2012-02-13 10:04

Protokół Nr II/2006

... P R O T O K ó Ł Nr II/2006 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 5 grudnia ... Ślusarczyk Zbigniew - Reczków Nowy Ząbecki Marek - Jaksonek Spoza grona radnych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25

Przetarg - Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

... Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz.1655). 3 Adres internetowy na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-27 12:02

Publiczne Gimnazjum w Dąbrowie Nad Czarną

... w Dąbrowie n.Czarną utworzone zostało w związku z wprowadzeniem reformy systemu oświaty w 1999 r. W roku szkolnym 1999/2000 ... 2003 r., natomiast uczniowie szkół podstawowych SP w Aleksandrowie, SP w Dąbrowie, SP w Skotnikach składają dokumenty do PG ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:51

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 czerwca 2013 roku o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 czerwca 2013 roku o wszczęciu procedury szacowania strat w ... i działach specjalnych produkcji rolnej związanych z wystąpieniem na terenie Gminy Aleksandrów szkód spowodowanych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-19 13:07