szukaj

The words sp, z, oo were not included because they were too short.

Search results

Informacja Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie naboru kandydatów na ławników

... Działając na podstawie art. 160 i 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ... w Tomaszowie Mazowieckim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy oraz do Sądu Okręgowego w Piotrkowie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-17 14:31

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... 1 i ust.2 , art. 75 ust.1 pkt 4 , art. 82 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o ... U. 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-18 13:34

Instrukcja do BIP

  Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej    ... (Informacje o placówce).     Spólki prawa handlowego.     Stowarzyszenai i związki. ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:37

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę budynku OSP w Skotnikach na Świetlicę wiejską

... 45.33.00.00-9. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się ... informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-01 15:40

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... Wójt Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( ... ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-13 13:50

Ogłoszenie o przetargu.

... na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia ... nr 92 8973 0003 0020 0410 5369 0004 z dopiskiem „Opłata za SIWZ” Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 10 zł.  4) Opis przedmiotu zamówienia: 1) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-05 13:38

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisuwyborców...

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, g ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-07-09 08:41

Szkoła Podstawowa w Skotnikach

... układająca się współpraca placówki z rodzicami. Aktywnie uczestniczymy we wszystkich ważniejszych ... Obwód szkoły obejmuje dzieci z 12-stu miejscowości: Skotniki, Reczków Nowy, Wólka Skotnicka, ... Kolonia, Szarbsko, Wolica.. Większość dzieci pochodzi z rodzin rolniczych i robotniczych.  Do roku szkolnego ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:48

Plan pracy Rady Gminy na rok 2007

... 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok – udzielenie absolutorium Wójtowi ... gminy za 2006 rok. 3. Informacja z realizacji inwestycji prowadzonych przez gminę. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:43

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety - finansowanie modernizacji drogi Janikowice.

... Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z ... Janikowice została wybrana oferta wykonawcy: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. ul. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-04-21 14:01

UCHWAŁA Nr XXIX /164/06

... 06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 19 czerwca 2006 roku ... z pokryciem deficytu budzetu i rozchodów związanych ze spłatami pożyczek i kredytów, informację o ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:58

OBIEKTY ZABYTKOWE

... położona w niewielkiej odległości od Pilicy z trzech stron otoczona lasami. Centrum tej miejscowości przypomina miasteczko   z prostokątnym rynkiem. Jest tu okazały dwór w parku oraz drewniany ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:53

Informacja o stanie mienia komnalnego - oświata -na dzień 30.09.2006r

... 6.243.268,85 z tego:   Podgrupa ... SP Aleksandrów ... 20.000,-   SP Skotniki ... 1.005.562,55   SP Dąbrowa n/Czarną ... Komputer nauczycielski z ... Zestaw kompute. Z systemem ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:26

Uchwała Nr III/13/2006

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2006 roku ... własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem gminy , z wyjątkiem ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:32

Uchwała Nr III/13/2006

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2006 roku ... własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem gminy , z wyjątkiem ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:34