szukaj

The words sp, z, oo were not included because they were too short.

Search results

Referat finansowy

... 5) podejmowanie czynności związanych z opracowaniem i analizowaniem planów finansowych jednostek ... 6) prowadzenie spraw z zakresu zaciągania kredytów i pożyczek, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-08-09 12:52

Obwieszczenie, decyzja i postanowienie - Wólka Skotnicka

... Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w zawiązku z art. 30 oraz 85 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-09 14:34

Przebudowa budynku OSP w Niewierszynie.

... na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia ... nr 92 8973 0003 0020 0410 5369 0004 z dopiskiem „Opłata za SIWZ” Cena specyfikacji istotnych ... zamawiający wymaga dostarczenia informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej w których ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-14 14:23

Ogłoszenie o zamówieniu - Samochód ratowniczo-gaśniczy

...   ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: ...     godziny urzędowania: 8,oo – 16,oo 2) Określenie trybu zamówienia: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-22 11:12

Wykaz nieruchomości do sprzedania

... Wójt Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity ... ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-10 15:27

Ogłoszenie

  Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873; zmiany z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-22 11:48

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873; zmiany z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-13 15:19

Pomoc na inwestycje w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych"

... inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z: rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-03-11 12:43

Protokół Nr XX/2008

... R O T O K Ó Ł Nr XX/2008 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 24 października ... Radny nieobecny : Ząbecki Marek, zam. Jaksonek Spoza grona ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-15 11:34

Projekt „Aktywni w naszej gminie”

... ze świadczeń pomocy społecznej  z terenu Gminy Aleksandrów, zagrożonych wykluczeniem społecznym ... w siebie”, •    Zajęcia z trenerem pracy, instrument aktywizacji zawodowej, •    Szkolenia zawodowe, które zostaną wybrane z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy oraz predyspozycji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-03 11:54

Działalnośc Ochotniczej Straży Pożarnej

... Jednostki te współpracują z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, ... poprzez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Współpraca ta ... silnikowego będącego na wyposażenia OSP oraz kurs z zakresu ratownictwa medycznego do udzielania pierwszej pomocy medycznej ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-06-10 12:46

Jak głosować - materiały multimedialne Państwowej Komisji Wyborczej

... obejrzenia materiałów multimedialnych związanych z Wyborami Parlamentarnymi, zamieszczonych na kanale Państwowej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-10-13 08:18

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

O G Ł O S Z E N I E PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ... , art.38 ust. 1 i 2 oraz art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 i §13 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-12 11:36

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

... - 1507,00 m² warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 10 cm - 1061,80 m² warstwa dolna podbudowy z ... wadium - 6.000,00 zł . zgodnie z art. 45 ust 1-8 PZP Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 13:18

Uchwała Nr XXVIII/158/06

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 kwietnia 2006 roku     w ... 3. Umorzenie wierzytelności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części wierzytelności albo jej rozłożenie na ... do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat wierzytelności głównej, są również uprawnieni do umarzania, ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:38