szukaj

The words sp, z, oo were not included because they were too short.

Search results

Wybór oferty na zakup kruszywa drogowego

... Wójt Gminy Aleksandrów z siedzibą w Aleksandrowie, Aleksandrów 39 B, 26-337 Aleksandrów ... Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna 25-023 Kielce, ul. Ściegiennego 5 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-13 11:56

Zarządzenie Nr 17/2008 z dnia 11 lipca 2008r

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 17 / 2008 WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie: powołania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-11 13:30

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

... w sezonie 2011 2012 w ilości 100.000 litrów z możliwością zakupu mniejszej ilości Numer ogłoszenia: 296238 - ... warunku Informacja z Banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej, w których ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-20 10:58

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2007r

... A C J A Na podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z ... funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE         ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-03 14:51

Informacje o zgromadzeniach

... sprawy zgromadzeń  reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485). Postępowanie zwykłe: ... elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-10-29 15:03

Przetarg na przedudowę drogi we wsi Stara oraz remont drogi na odcinku Siucice - Justynów

... na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia ... nr 11 8973 0003 0020 0410 5369 0004 z dopiskiem „Opłata za SIWZ” Cena specyfikacji istotnych ... na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-05 08:38

Protokół Nr I/2006

... PROTOKóŁ Nr I/2006 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 27 listopada ... Ślusarczyk Zbigniew - Reczków Nowy Ząbecki Marek - Jaksonek Spoza grona radnych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 08:47

Uchwała Nr XI/59/2007

... Nr XI/59/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie: zwolnień w ... Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:37

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni na stanowisku pracownika socjalnego...

... pracownika socjalnego osobę która spełni jeden z następujących warunków: 1.Posiada  dyplom ukończenia ... przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków – pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-09-02 10:37

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

  Na podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z ... pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-02-05 14:30

Postanowienie

... Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z ... roku przez Zakład Chemiczny WaBa - W i B Jęcek Spółka Cywilna z/s w Dąbrowie nad Czarną nr 80A gmina ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-11-13 15:19

Nabór na wolne stanowisko

... pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, e) niekaralność za ... e) znajomość zagadnień związanych z obsługą beneficjenta, f) odporność na stres. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-10 13:44

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E W związku z upływem kadencji ławników ludowych w bieżącym roku i potrzebą wybrania ... Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-12 13:09

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

... przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 40 cm – 12 m obudowy wlotów ( ... – 4,23 m3 warstwa dolna z kruszyw łamanych gr. 15 CM – 4.320 m2 Termin ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-06-22 08:18

Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego.

... pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,     e) ... a)     życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, ... c)     poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-19 10:33