szukaj


Search results

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

... Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Aleksandrów ... >> Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - internetowa strona ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2010-03-02 14:20

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich

... Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Aleksandrów ... >> Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - internetowa strona ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-02 14:21

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-09 22:54

Program 500+

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-03-03 15:48

Sprawozdanie - Program współpracy gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 201

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-29 14:16

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

... z dnia 19 czerwca 2006 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy ... na sprzedaż napojów alkoholowych nie zanotowano. Program na 2006 rok nie zakłada zwiększenia ilości punktów sprzedaży ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Obwieszczenie dotyczące "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023"

Dokument do pobrania tutaj >> Program ochrony środowiska dla Gminy Aleksandrów >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-08-25 11:47

Uchwała Nr III/12/2006

... §1. Przyjmuje wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Aleksandrów na lata ... roku WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:33

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

... Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Aleksandrów ... do realizacji usługi, program realizowania usługi. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-29 11:05

Sprawozdanie z działalności GOPS w Aleksandrowie za 2006r

... 22 012,00 zł Obecnie realizujemy rządowy program „Posiłek dla potrzebujących „ w ramach którego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 10:39

Uchwała Nr III/14/2006

... §1. Uchwala się GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMóW ALKOHOLOWYCH GMINY ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 10:10

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy GMINY Aleksandrów z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI działalność pożytku publiczneg

... roku, takie sprawozdanie zostaje przedłożone. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 został ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-05-30 11:15

Protokół Nr II/2006

... pozarządowymi. P. Sekretarz poinformowała, że Program trzeba uchwalać co roku na rok następny. Taki wymóg wprowadza ustawa ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25

Uchwala Nr IV/19/2007

... §1. Przyjmuje wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Aleksandrów na lata ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 11:03

Zarządzenie Nr 30/2012

... na finansowanie zadań wyn ikających z Gminnego Program u Pro filaktyki i Ro związywania Problemó w Alkoholowych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-30 13:12