szukaj


Search results

Ogłoszenie o przetargu na remont (modernizację) drogi we wsi Józefów oraz Janikowice

... a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... ) wykonał dwie roboty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej jedną robotę, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-12 12:45

Przetarg na przedudowę drogi we wsi Stara oraz remont drogi na odcinku Siucice - Justynów

... a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... ) wykonał dwie roboty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej jedną robotę, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-05 08:38

Przetarg na remont oraz przebudowę drogi we wsiach Włodzimierzów oraz Wolica

... a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... ) wykonał dwie roboty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej jedną robotę, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-01-26 08:55

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

... art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873; ... w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-13 15:19

Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z montażem stolraki okiennej i drzwiowej.

... a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... ) wykonał dwie roboty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej jedną robotę, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-26 07:57

15 grudzień 2010 - Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi

... szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i ... aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-12-15 14:26

Przetarg - Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

... Posiadania przez wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem na ... albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-27 12:02

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi Wolica - Włodzimierzów

... a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... ) wykonał dwie roboty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej jedną robotę, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-21 14:43

Przetarg na budowę klatki schodowej

... a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... ) wykonał dwie roboty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej jedną robotę, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-29 12:53

Przetarg - przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Ciechomin

... a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... ) wykonał trzy roboty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej jedną robotę, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-15 14:05

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy GMINY Aleksandrów z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI działalność pożytku publiczneg

... i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, określonym w art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-05-30 11:15

Przetarg na przebudowę drogi gminnej Skotniki - Wacławów - Brzezie

... posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-18 08:40

Ogłoszenie o przetargu na przedubowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrowa n Czarną - Taraska

... a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... ) wykonał dwie roboty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej jedną robotę, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-19 07:17

Ogłoszenie o przetargu - przebudowa drogi w Dąbrowie nad Czarną

... a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... ) wykonał dwie roboty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej jedną robotę, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-21 14:47

Informacja o projekcie programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi

... art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, ... szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i ... aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-10 13:23