szukaj


Search results

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

... tys. zł. III. Zasady przyznawania dotacji: Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie ... b) Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Gminą ... przedstawi Wójtowi Gminy propozycję przyznania dotacji na realizację zadania w formie protokołu. Złożone oferty ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-05 12:34

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy GMINY Aleksandrów z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI działalność pożytku publiczneg

... pożytku publicznego i o wolontariacie i udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego. Dotację przyznano w kwocie 25 000 ... na imprezach. Przy procedurach przyznawania i rozliczania dotacji na bieżąco, przedstawiciele organizacji pozarządowych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-05-30 11:15

Uchwała Nr IV/28/2015

... w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowania kosztów inwestycji służącej gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-03-23 15:27

Przetarg - Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

... 4. Sposób zapłaty wynagrodzenia i rozliczania ceny za realizację niniejszego zamówienia, określone ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-27 12:02

Informacja o dotacji

... 26-337 Aleksandrów, NIP- 7712499376 – kwota dotacji 15600 zł 2.Program edukacji ekologicznej ... 4, 26-337 Aleksandrów, NIP-7712501104 - kwota dotacji 15600 zł. 3.Program edukacji ekologicznej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-13 10:46

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanej przez Klub sportowy w gminie Aleksandrów za rok 2016.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-28 13:41

Ogłoszenie

... 40 tys. zł. Zasady przyznania dotacji: Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-22 11:48

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

... 30 tys. zł. Zasady przyznania dotacji: Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-13 15:19

UCHWAŁA Nr XXIX /164/06

... przewidywanych dochodów własnych gminy oraz planów kwot dotacji i subwencji opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do ... środków finansowych o wielkościach planowanych dotacji na zadania zlecone, powierzone i własne, ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:58

Protokół Nr II/2006

... roku otrzymaliśmy pismo o Wojewody o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 105.423zł z przeznaczeniem na współfinansowanie ... zwiększeń z dochodów rezerw subwencji i środków dotacji celowej na poszczególne działy gospodarki i tak: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25

UCHWAŁA NR XXIX/165/06

... : zestawienie dochodów własnych , dotacji na zadania zlecone i powierzone w podziale na działy i rozdziały ... długu, spłatę z tytułu poręczeń i gwarancji, dotacji w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:07

Uchwała Nr X/49/2007

... mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Aleksandrów na rok ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-30 11:01

Uchwała Nr V/31/2011

...   w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 11:26

Uchwała Nr XXXIX/232/2010

...   w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straż Pożarnych dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-23 12:34

Uchwała Nr XXXI/182/2009

...   w sprawie: Udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie n/Czarną. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-11-05 09:48