szukaj


Search results

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006r

... A N I E z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006 rok Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-19 15:41

Radni

W skład Rady Gminy w Aleksandrowie wchodzi 15 radnych: ... Rok 2016 Ewa Dziembor - Przewodnicząca Rady Gminy , zam.Aleksandrów Oświadczenie ... Rok 2015 Ewa Dziembor - Przewodnicząca Rady Gminy , zam.Aleksandrów Oświadczenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2018-02-16 10:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

  OBWIESZCZENIE WóJTA GMINY ALEKSANDRóW z dnia 18 października 2006 r. ... WóJT GMINY Henryk Małecki   ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-10-19 13:02

Referat finansowy

Michał Boraniecki - Skarbnik Gminy pokój nr 110 tel. ... 1) przygotowanie projektu budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy oraz przedkładanie go w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-08-09 12:52

W dniu 24 grudnia Urząd Gminy w Aleksandrowie będzie nieczynny

... 24 grudnia 2010 roku ( w Wigilię) Urząd Gminy w Aleksandrowie będzie nieczynny . ... w sobotę, będącą dniem wolnym od pracy, w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie 24 grudnia został wyznaczony dniem wolnym od pracy. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-12-17 12:42

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2006r.

... I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za II kwartał 2006 roku ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-03-19 13:56

Lista nowowybranych Radnych Gminy w Aleksandrowie

...   L I S T A Radnych Rady Gminy w Aleksandrowie Kadencji 2006-2010   ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-12-04 13:37

Informacja o projekcie programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi

...     Wójt Gminy Aleksandrów działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia ... z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/237/2010 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ... jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie, w dniu 10 października 2012 r. został umieszczony ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-10 13:23

Uchwała budżetowa na 2006r.

... Nr   XXV/147/2005 RADY   GMINY   w   ALEKSANDROWIE   z dnia 30 grudnia 2005r ...     w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok  ... 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263 i Nr 273, poz. 2703) Rada Gminy w Aleksandrowie   u c h w a l a, co następuje: ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania administracyjnego ... organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Aleksandrów . W dniu 22 października 2009 roku , organ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-23 07:17

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za I kwartał 2006r.

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za I kwartał 2006 roku w (złotych) ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-28 23:44

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2007r

S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2007 rok Cały dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-04-01 08:29

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i planu finansowego GBP za I półrocze

... R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów i przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-27 11:54

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 26 marca 2012 roku o wszczęciu procedury szacowania strat

KOMUNIKAT    Wójta Gminy Aleksandrów  z dnia  26 marca 2012 roku o ... strat  związanych z wystąpieniem na terenie Gminy Aleksandrów szkód spowodowanych ujemnymi skutkami ... rolnika, posiadającego gospodarstwo rolne na terenie Gminy Aleksandrów, komisja ds. szacowania szkód powołana przez ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-29 14:01

Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/53/2007

... Rady Gminy w Aleksandrowie ... w sprawie : uchylenia Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Nr X/53/2007 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-03 11:00