szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Uchwała Nr XXII/119/2008

... z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości ... 5 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:23

Uchwała Nr XI/57/2007

... art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r., Nr 23, ... oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:34

Przetarg na samochód dla OSP Skotniki.

... Znak sprawy: OSP.S / 1 / 2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy „ZAKUP ŚREDNIEGO ... SIWZ. 9. Przedmiot zamówienia jest objęty stawką podatku VAT 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-22 13:47

Uchwała Nr XI/61/2007

...   w sprawie: zwolnień w podatku od środków transportowych ... 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:40

Uchwała Nr XXII/118/2008

... art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, ... oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:19

Decyzja

... , dnia 28.01.2008r Znak: GR.OŚ.7624-8/2007/08 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ... w dniu 25 października 2007 roku wpłynął wniosek inwestora GMINY ALEKSANDRÓW pow. piotrkowski o wydanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 15:30

Kompetencje Rady Gminy

... RADY GMINY na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., art.18 Do ... 2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego ... jest głównym księgowym budżetu – na wniosek wójta, 4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2012-02-13 10:04

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Aleksandrów , dnia 02.04.2007r Znak: GR.OŚ.7624-1/2007 Z A W I A D O M I E N I E o ... z a w i a d a m i a m że na wniosek GMINY ALEKSANDRóW zostało wszczęte postępowanie administracyjne w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-02 08:39

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

... Aleksandrów , dnia 25.03.2009r Znak: GR.OŚ.7624-4/2009 DECYZJA o środowiskowych ... mowa w art. art. 72 ust1 w/cyt. ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 09:07

Uchwała Nr III/13/2006

... , art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z ... śmierci najemcy , powinny opuścić lokal albo złożyć wniosek o jego przyznanie . 2. Umowy najmu na ten lokal mogą być ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:32

Decyzja

... Aleksandrów , dnia 28.01.2008r Znak: GR.OŚ.7624-9/2007/08 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ... w dniu 25 października 2007 roku wpłynął wniosek inwestora GMINY ALEKSANDRÓW pow. piotrkowski o wydanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 14:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Aleksandrów , dnia 29.01.2009r Znak: GR.OŚ.7624-3/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... o wszczęciu w dniu 28 stycznia 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-30 09:46

Obieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Aleksandrów , dnia 16.12.2009r Znak: GR.OŚ.7624-18/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... iż w dniu 16 grudnia 2009 roku na wniosek inwestora : Zofii Paras zam. Skotniki nr 94 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-16 15:02

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

... Aleksandrów , dnia 24.04.2007r Znak: GR.OŚ.7624-2/2007 Z A W I A D O M I E N I E ... z a w i a d a m i a m że na wniosek GMINY ALEKSANDRóW zostało wszczęte postępowanie administracyjne w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 07:16

Komunikat dotyczący klęski suszy z dnia 2 października 2008r

... ALEKSANDRÓW K O M U N I K A T   Na wniosek Wojewody Łódzkiego o udzielenie pomocy dla gospodarstw rolnych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-02 14:18