szukaj


Search results

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej.

Aleksandrów, dnia 19.02.2008 r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZON ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 12:17

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę budynku OSP w Skotnikach na Świetlicę wiejską

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Aleksandrów, Aleksandrów 39b, 26-337 Aleksandrów, woj. łódzkie, tel. 044 7560027, faks 044 7560014. Adres strony internetowej zamawiają ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-01 15:40

Wybrana oferta

  Urząd Gminy w Aleksandrowie  uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO z dnia 14.02.2006 r. na wybór wykonawcy realizacji inwestycji: „ Budowa sieci wodoc ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-02-21 10:06

Wykaz umorzeń w 2006r

WYKAZ OSóB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTóRYM W ZAKRESIE PODATKóW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ. W O ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 13:11

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Aleksandrów , dnia 29.11.2007r Znak: GR.OŚ.7624-6/2007 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:04

Unieważnienie przetargu na budowę sieci wodociągowej w Dąbrówce.

Aleksandrów, dnia 25.02.2008 r. INFORMACJA DO POSTĘPOWANIA Znak: 2222/2/2008 Wójt Gminy Aleksandrów informuje, że postępowanie o zamó ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 11:40

Projekt „Aktywni w naszej gminie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Aleksandrowie informuje, że kontynuuje realizację projektu systemowego pod nazwą  „Aktywni w naszej gminie”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-03 11:54

Informacja Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie naboru kandydatów na ławników

Aleksandrów, dnia 15 czerwca 2011 r. INFORMACJA   WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW   w sprawie naboru kandydatów na ławników & ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-17 14:31

Uchwała Nr XXXII/192/2009

  Uchwała Nr XXXII/192/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 listopada 2009 roku   w sprawie: darowania Gminie Żarnów dokumnetacji projektowej na sieć wodociągową ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-10 14:36

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE GMINY ALEKSANDRA"W

1)     Liczba mieszkańców gminy   – 4 892           W przedziale 1994 – 2004: urodzenia:  558, zameldowania:  1 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:46

Instrukcja do BIP

  Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej podzielony jest na kilkanaście zasadnicznych kategorii. Każda z nich zawiera informacje odpowi ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:37

Zarządzenie Nr 20/2010

Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 27 maja 2010 roku   w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. sza ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-12 11:59

POŁOŻENIE I HISTORIA

Gmina Aleksandrów powstała w 1973 roku w wyniku ogólnokrajowej reorganizacji   terenowej administracji państwowej. Położona jest w środkowej części powiatu piotrkowskiego z nieznacznym przesunięciem ku wschodowi na prawym ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:53

Protokół Nr I/2006

  PROTOKóŁ Nr I/2006 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 08:47

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2007r

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2006 roku   Ogólna wartość środków trwałych stanowi kwotę      &n ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:43