szukaj


Search results

Ogłoszenie o przetargu na przedubowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrowa n Czarną - Taraska

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-19 07:17

Przetarg na remont oraz przebudowę drogi we wsiach Włodzimierzów oraz Wolica

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-01-26 08:55

Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z montażem stolraki okiennej i drzwiowej.

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-26 07:57

Uchwała Nr VII/35/2007

... czerwca 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na ... zł § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-12 14:30

Uchwała Nr II/4/2006

...   w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok     ... 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 31.315,00 zł zgodnie z ... § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 09:29

Uchwała Nr X/48/2007

... w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok ... § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 13:01

UCHWAŁA NR XXVIII/156/06

... w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi ... 1. Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielić absolutorium Wójtowi Gminy ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:46

Zarządzenie Nr 50/2007

... listopada 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na ... z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 13:31

Uchwała Nr X/49/2007

... § 1. Udziela się z budżetu gminy Aleksandrów pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu w ... w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Aleksandrów na rok 2007 w wysokości 2.000,00 ( słownie: ... § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-30 11:01

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę budynku OSP w Skotnikach na Świetlicę wiejską

... w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-01 15:40

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

... w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 13:18

Uchwała Nr XI/63/2007

... § 1. Udziela się z budżetu Gminy Aleksandrów na 2007 rok pomoc rzeczową dla Powiatu ... § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:42

Ogłoszenie

... realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ... zadanie realizowane było w 2006 roku przy wsparciu z budżetu gminy w wysokości 40 tys. złotych. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-22 11:48

Uchwała Nr XXXI/174/06

... załącznikiem Nr 5. § 6 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Sprawozdanie ... złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 rok. § 8. Uchwała wchodzi w ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 13:57

Unieważnienie przetargu na budowę sieci wodociągowej w Dąbrówce.

... o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej PCV ... postępowania. Jednakże, po przeprowadzonej analizie budżetu Gminy Aleksandrów na 2008 r. okazało się, że w budżecie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 11:40