szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Uchwała Nr IV/20/2007

... a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z ... lub niezabudowanych przy wyborze najkorzystniejszej oferty zbywać ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

OGŁOSZENIE

Znak: 2222/7/2006 OGŁOSZENIE o wyborze oferty Wójt Gminy Aleksandrów zawiadamia, że ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-10-23 14:56

Ogłoszenie o zamówieniu - Samochód ratowniczo-gaśniczy

...   OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU (wszczęciu postępowania o ... systemem. 16) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-22 11:12

Informacje o zgromadzeniach

... reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485). ... komunikacji elektronicznej". Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia  powinno ... siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-10-29 15:03

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy GMINY Aleksandrów z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI działalność pożytku publiczneg

... 2015 W związku z wymogiem przedłożenia przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania ... po zapoznaniu się z opinią Komisji podjął decyzję o wyborze oferty Ludowego Klubu Sportowego „Błysk” ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-05-30 11:15

Protokół Nr I/2006

... W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. ... Władysław po czym wręczył radnym zaświadczenia o wyborze. Ad. pkt. 3 Rada Gminy na członków do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 08:47

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach

... z dnia 25 września 2008 o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Aleksandrów ... ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim, wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-25 09:43

Zapytanie o cenę modernizacji sanitariatów w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie

... dnia 23.06.2010 r. ZAPYTANIE O CENĘ Działając w imieniu Gminy Aleksandrów, ... którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów: cena ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-06-25 08:06

UCHWAŁA Nr XXIX /164/06

... art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z ... dniem 1 stycznia roku budżetowego, zawiadomienie dysponentów środków finansowych o wielkościach planowanych ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:58