Uchwały

Uchwała Nr XI/61/2011

Uchwały
Uchwała Nr XI/61/2011
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2011 roku 

w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XI/60/2011

Uchwały
Uchwała Nr XI/60/2011
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2011 roku 

w sprawie: uchwalenie programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi o raz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok

Uchwała Nr X/59/2011

Uchwały
Uchwała Nr X/59/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 2 listopada 2011 roku 

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Uchwała Nr X/58/2011

Uchwały
Uchwała Nr X/58/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 2 listopada 2011 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2011 rok

Uchwała Nr X/57/2011

Uchwały
Uchwała Nr X/57/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 2 listopada 2011 roku 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Aleksandrów na lata 2011-2017 oraz prognozy długu.

Uchwała Nr X/56/2011

Uchwały
Uchwała Nr X/56/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 2 listopada 2011 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie wsi Siucice Gmina Aleksandrów

Uchwała Nr X/55/2011

Uchwały
Uchwała Nr X/55/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 2 listopada 2011 roku 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Aleksandrów na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Uchwała Nr IX/54/2011

Uchwały
Uchwała Nr IX/54/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 września 2011 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2011 rok

Uchwała Nr IX/53/2011

Uchwały
Uchwała Nr IX/53/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 września 2011 roku 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Aleksandrów na lata 2011-2017 oraz prognozy długu.

Uchwała Nr IX/52/2011

Uchwały
Uchwała Nr IX/52/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 września 2011 roku 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

Uchwała Nr IX/51/2011

Uchwały
Uchwała Nr IX/51/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 września 2011 roku 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Aleksandrowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych o którym chowa w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, o których mowa w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Uchwała Nr VIII/50/2011

Uchwały
Uchwała Nr VIII/50/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 2 września 2011 roku 

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Aleksandrowie.

Uchwała Nr VIII/49/2011

Uchwały
Uchwała Nr VIII/49/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 2 września 2011 roku 

w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Aleksandrowie.

Uchwała Nr VIII/48/2011

Uchwały
Uchwała Nr VIII/48/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 2 września 2011 roku 

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Aleksandrowie.

Uchwała Nr VIII/47/2011

Uchwały
Uchwała Nr VIII/47/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 2 września 2011 roku 

w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Aleksandrowie.

Dostawca XML