Uchwały

Uchwała Nr XXXVI/223/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXVI/223/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 kwietnia 2010 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXVI/222/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXVI/222/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 kwietnia 2010 roku 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Komendzie Policji w Sulejowie poprzez Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na zakup sprzętu biurowego na potrzeby Komisariatu Policji w Sulejowie.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXVI/221/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXVI/221/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 kwietnia 2010 roku 

w sprawie: udzielenia dotacji dla Szpitala Rejonowego w Piotrowie Trybunalskim.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXVI/220/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXVI/220/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 kwietnia 2010 roku 

w sprawie: nabycia nieruchomości w formie darowizny.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXVI/219/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXVI/219/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 kwietnia 2010 roku 

w sprawie: Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Aleksandrów

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXVI/218/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXVI/218/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 marca 2010 roku 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXV/217/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXV/217/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 marca 2010 roku 

w sprawie: określenia zasad realizacji programu kanalizacji i oczyszczania ścieków w Gminie Aleksandrów.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXV/216/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXV/216/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 marca 2010 roku 

w sprawie: zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXV/215/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXV/215/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 marca 2010 roku 

w sprawie: rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Aleksandrów na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXV/214/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXV/214/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 marca 2010 roku 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXI/116/2008 z dnia 14 listopada 2008r w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów na lata 2008-2013, zmienionej uchwałą Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXIV/134/2009 z dnia 4 lutego 2009r, zmienionej uchwałą Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXXI/181/2009 z dnia 6 października 2009r, zmienionej uchwałą Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXXIII/200/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXV/213/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXV/213/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 marca 2010 roku 

w sprawie: zatwierdzenie projektu "Aktywni w Naszej Gminie" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-2013

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXV/212/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXV/212/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 marca 2010 roku 

w sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2010 rok

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIV/211/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIV/211/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 stycznia 2009 roku 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/196/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2010 rok.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIV/210/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIV/210/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 stycznia 2009 roku 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/205/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Aleksandrów

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIV/209/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIV/209/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 stycznia 2009 roku 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/198/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie

dokument do pobrania tutaj >>

Dostawca XML