Uchwały

Uchwała Nr XVI/98/2008

Uchwały

Uchwała Nr XVI/98/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 24 czerwca 2008 roku 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Piotrkowie Tryb. na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 3921E (odcinek4) Jaksonek - Skotniki w miejscowości Dębowa Góra Kol.

Uchwała Nr XVI/97/2008 z dnia 24 czerwca 2008.

Uchwały


Uchwała Nr XVI/97/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 24 czerwca 2008 roku


w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XVI/96/2008

Uchwały

Uchwała Nr XVI/96/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 24 czerwca 2008 roku 

w sprawie: zasad finansowania zadania pn.: "Modernizacja dróg gminnych".

Uchwała Nr XV/94/2008

Uchwały

Uchwała Nr XV/94/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 12 czerwca 2008 roku 

w sprawie: Udziału Gminy Aleksandrów w realizacji projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)".

Uchwała Nr XV/93/2008

Uchwały

Uchwała Nr XV/93/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 12 czerwca 2008 roku 

w sprawie: odpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Aleksandrów działki położonej w obrębie wsi Włodzimierzów gmina Aleksandrów z przeznaczeniem na poszerzenia istniejącej drogi.

Uchwała Nr XV/92/2008

Uchwały

Uchwała Nr XV/92/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 12 czerwca 2008 roku 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/59/2007 z dnia 3.XII.2007r dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XV/91/2008 z 12 czerwca 2008

Uchwały

Uchwała Nr XV/91/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 12 czerwca 2008 roku


w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Uchwała Nr XV/90/2008 z dnia 12 czerwca 2008r.

Uchwały

Uchwała Nr XV/90/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 12 czerwca 2008 roku


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała Nr XV/89/2008 z dnia 12 czerwca 2008r

Uchwały


Uchwała Nr XV/89/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 12 czerwca 2008 roku


Uchwała Nr XIV/88/2008

Uchwały

Uchwała Nr XIV/88/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 9 kwietnia 2008 roku 

w sprawie: uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Uchwała Nr XIV/87/2008

Uchwały

Uchwała Nr XIV/87/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 9 kwietnia 2008 roku 

w sprawie: uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie uznania za Spałsko - Sulejowski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Uchwała Nr XIV/86/2008 z dnia 9 kwietnia 2008

Uchwały


Uchwała Nr XIV/86/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 9 kwietnia 2008 roku


w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XIV/85/2008

Uchwały

Uchwała Nr XIV/85/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 9 kwietnia 2008

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Aleksandrów.

Uchwała Nr XIII/84/2008

Uchwały

Uchwała Nr XIII/84/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 marca 2008 roku

w sprawie: najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Aleksandrów.

Uchwała Nr XIII/83/2008

Uchwały


Uchwała Nr XIII/83/2008
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 marca 2008 roku


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Aleksandrów

Dostawca XML