Uchwały

Uchwała Nr XIV/86/2008 z dnia 9 kwietnia 2008

Uchwały


Uchwała Nr XIV/86/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 9 kwietnia 2008 roku


w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XIV/85/2008

Uchwały

Uchwała Nr XIV/85/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 9 kwietnia 2008

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Aleksandrów.

Uchwała Nr XIII/84/2008

Uchwały

Uchwała Nr XIII/84/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 marca 2008 roku

w sprawie: najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Aleksandrów.

Uchwała Nr XIII/83/2008

Uchwały


Uchwała Nr XIII/83/2008
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 marca 2008 roku


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XIII/82/2008

Uchwały

Uchwała Nr XIII/82/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 marca 2008 roku 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Uchwała Nr XIII/81/2008

Uchwały

Uchwała Nr XIII/81/2008
Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 26 marca 2008 roku


w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje:

Uchwała Nr XIII/80/2008

Uchwały


Uchwała Nr XIII/80/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 26 marca 2008 roku


w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XII/77/2007

Uchwały
Uchwała Nr XII/77/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie: nieodpłatnego nabycia w skład mienia komunalnego działek gruntów położonych w Skotnikach, Józefów Nowy, Wacławów, Brzezie, Dąbrowa nad Czarną, Kotuszów.

Uchwała Nr XII/76/2007

Uchwały
Uchwała Nr XII/76/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VII/39/2007 Rady Gminy w Aleksandrów z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia komunalnego działek gruntów położonych w Skotnikach, Józefów Nowy, Wacławów, Brzezie, Dąbrowa nad Czarną, Kotuszów.

Uchwała Nr XII/75/2007

Uchwały
Uchwała Nr XII/75/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie: wyboru członka Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Tryb.

dokument do pobrania tutaj>>

Uchwała Nr XII/74/2007

Uchwały
Uchwała Nr XII/74/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 31grudnia 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XI/69/2007

Uchwały
Uchwała Nr XI/69/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 3 grudnia 2007 roku

w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

dokument do pobrania tutaj>>

Uchwała Nr XI/68/2007

Uchwały
Uchwała Nr XI/68/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 3 grudnia 2007 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Nr X/53/2007 z dnia 8 października 2007 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Aleksandrów.

Uchwała Nr XI/63/2007

Uchwały

Uchwała Nr XI/63/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 3 grudnia 2007 roku


w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Piotrkowskiego.

Uchwała Nr XI/62/2007

Uchwały

Uchwała Nr XI/62/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 3 grudnia 2007 roku


w sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego

użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Dostawca XML