Uchwały

UCHWAŁA Nr XXIX /164/06

Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXIX /164/ 06
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 19 czerwca 2006 rokuw sprawie: określenie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwała Nr XXIX/163/2006

Uchwały

 

Uchwała Nr XXIX/163/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 19 czerwca 2006 roku


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi

Uchwała Nr XXIX/162/2006

Uchwały

 

Uchwała Nr XXIX/162/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 19 czerwca 2006 rokuw sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała Nr XXIX/161/06

Uchwały

 

Uchwała Nr XXIX/161/06
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 19 czerwca 2006 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok


UCHWAŁA NR XXVIII /160/06

Uchwały

 

UCHWAŁA NR XXVIII/160/06
RADY GMINY W ALEKSANDROWIE
z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie: uwzględnienia w opracowanych zmianach do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów obszaru przestrzeni publicznej, stanowiącego centrum wsi w miejscowości Skotniki.

Uchwała Nr XXVIII/159/2006

Uchwały
Uchwała XXVIII/159/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie: opłat za zaje

Uchwała Nr XXVIII/158/06

Uchwały
Uchwała Nr XXVIII/158/06
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 kwietnia 2006 roku
 
 
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa”

Uchwała Nr XXVIII/157/06

Uchwały
Uchwała Nr  XXVIII/157/06
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 26 kwietnia 2006 roku
 
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/156/06

Uchwały

 

UCHWAŁA NR XXVIII/156/06
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok
i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXVII/155/2006 ws. zmiany budżetu gminy na rok 2006

Uchwały
Uchwała Nr   XXVII/155/2006
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 31 marca 2006 roku
 
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwały

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Aleksandrów na 2006 rok

Dział I. Podstawowe Problemy Alkoholowe występujące na terenie gminy Aleksandrów
1. Aktualne informacje o gminie.
2. Problemy alkoholowe występujące na terenie gminy.
3. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenia gminy.

Dział II. Przeciwdziałanie Problemom Alkoholowym
l .Cele programu oraz główne kierunki działań. 2.Kontynuacja konkretnych działań z lat ubiegłych.

UCHWAŁA Nr XXVII/153/2006

Uchwały

UCHWAŁA Nr XXVII/153/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 31 marca 2006 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/132/2005 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 25.10.2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Uchwała Nr XVII/105/04 z dnia 7 grudnia 2004 roku

Uchwały

Uchwała Nr II/9/2002 z dnia 6 grudnia 2002 roku

Uchwały
Dostawca XML