Informacje i komunikaty

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2007r

Informacje i komunikaty

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2007 rok


Cały dokument >>

Załącznik Nr 1 >>

Informacja za IV kwartał

Informacje i komunikaty

 

I N F O R M A C J A
o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów
za IV kwartał 2007 roku
(art.14, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami))
Wyszczególnienie                                                                                                 Plan                             Wykonanie
(po zmianach) (po zmianach)

Wykaz gruntów stanowiących własność komunalną.

Informacje i komunikaty

WYKAZ

GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ KOMUNALNĄ

GMINY ALEKSANDRÓW NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU

Plan budżetu Gminy na rok 2008

Informacje i komunikaty
Uchwała Nr

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia


w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2007r

Informacje i komunikaty


I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów

za III kwartał 2007 roku


(art.14, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami))

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i planu finansowego GBP za I półrocze

Informacje i komunikaty

I N F O R M A C J A

z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów i przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie za I półrocze 2007 roku.

Cały dokument...>>

Załącznik Nr 1.>>

Załącznik Nr 2.>>

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2007r

Informacje i komunikaty

I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów

za II kwartał 2007 roku

(art.14, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami))


Wykaz ulg

Informacje i komunikaty

Sprawozdanie z działalności GOPS w Aleksandrowie za 2006r

Informacje i komunikaty

Sprawozdanie z działalności

GOPS w Aleksandrowie za rok 2006

Wykaz umorzeń w 2006r

Informacje i komunikaty

WYKAZ OSóB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTóRYM W ZAKRESIE PODATKóW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ. W OKRESIE OD 1.01.2006R DO 31.12.2006R.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za 2006r

Informacje i komunikaty

I N F O R M A C J A

(art.14 pkt 2 – ustawy o finansach publicznych)

o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za 2006 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za I kwartał 2007r

Informacje i komunikaty

I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów

za I kwartał 2007 roku

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006r

Informacje i komunikaty

S P R A W O Z D A N I E

z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006 rok


Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie uchwałą Nr XXV/147/05 w dniu 30 grudnia 2005 roku. Po stronie dochodów stanowił kwotę 7.806.408,00zł w tym:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki publicznej

Informacje i komunikaty

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

samorządowej instytucji kultury -

Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie

za 2006 rok


Przychody - 85.500,00 zł, w tym : dotacja podmiotowa 75.500,00 zł,

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za IV kwartał 2006r

Informacje i komunikaty

I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów

za IV kwartał 2006 roku

Dostawca XML