Informacje i komunikaty

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za I kwartał 2007r

Informacje i komunikaty

I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów

za I kwartał 2007 roku

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006r

Informacje i komunikaty

S P R A W O Z D A N I E

z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006 rok


Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie uchwałą Nr XXV/147/05 w dniu 30 grudnia 2005 roku. Po stronie dochodów stanowił kwotę 7.806.408,00zł w tym:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki publicznej

Informacje i komunikaty

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

samorządowej instytucji kultury -

Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie

za 2006 rok


Przychody - 85.500,00 zł, w tym : dotacja podmiotowa 75.500,00 zł,

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za IV kwartał 2006r

Informacje i komunikaty

I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów

za IV kwartał 2006 roku

Wykaz dróg Gminnych

Informacje i komunikaty
 
WYKAZ DRóG GMINNYCH

Informacja o projekcie budżetu na 2007r

Informacje i komunikaty
Informacja
o projekcje budżetu na 2007 rok
 
 
           Projekt budżetu gminy na 2007 rok po stronie dochodów skalkulowano na kwotę  9.046.996 zł. Ustalając projekt dochodów w takiej wysokości przyjęto wskaźniki:

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Informacje i komunikaty
Informacja
o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania
    prawa własności i innych praw majątkowych

I N F O R M A C J A

Informacje i komunikaty
I N F O R M A C J A
o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów
za III kwartał 2006 roku
 

Informacja o stanie mienia komnalnego - oświata -na dzień 30.09.2006r

Informacje i komunikaty
I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego /Oświata/
na dzień 30.09.2006r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2007r

Informacje i komunikaty
I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego
na dzień 30.09.2006 roku
 
Ogólna wartość środków trwałych stanowi kwotę                        13.321.872,06                     

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2006r.

Informacje i komunikaty

  I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów
za II kwartał 2006 roku

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

Informacje i komunikaty

 

Na podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Aleksandrów , podaje do publicznej wiadomości:

I. Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2005 rok (w złotych)

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za I kwartał 2006r.

Informacje i komunikaty
I N F O R M A C J A
o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów
za I kwartał 2006 roku w (złotych)
Dostawca XML