Zarządzenia

Zarządzenie Nr 4/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 4/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 2 lutego 2010 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2010 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 3/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 3/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 1 lutego 2010 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla potrzeb Gminy Aleksandrów oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 2/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 2/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 29 stycznia 2010 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 1/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 1/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 26 stycznia 2010 roku

 

w sprawie podziału środków na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 19/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 19/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 26 maja 2010 roku

 

w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 15/2010

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 14/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 14/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 19 maja 2010 roku

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania, organizacji oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr 9/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 9/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 22 marca 2010 roku

 

w sprawie: ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Urząd Gminy w Aleksandrowie, oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie w 2010 roku

Zarządzenie Nr 8/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 8/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 22 marca 2010 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 6/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 6/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 26 lutego 2010 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 5/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 5/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 2 lutego 2010 roku

 

w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 4/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 4/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 2 lutego 2010 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 3/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 3/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 01 lutego 2010 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla potrzeb Gminy Aleksandrów oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr 2/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 2/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 29 stycznia 2010 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 1/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 1/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 26 stycznia 2010 roku

 

w sprawie: podziału środków na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dostawca XML