Komunikaty i ogłoszenia

Zarządzenie Nr 7/2014

Organizacje pozarządowe | Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 7/2014
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 28 lutego 2014r


Informacja o wynikach konsultacji - projekt programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

Organizacje pozarządowe | Komunikaty i ogłoszenia
Informacja o wynikach konsultacji -
projekt programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok


Informacja

Organizacje pozarządowe | Komunikaty i ogłoszenia
Aleksandrów, dnia 04 października 2013 r.


INFORMACJA


    Wójt Gminy Aleksandrów działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/237/2010 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 311, poz. 2603) informuje, że na stronach internetowych www.bip.aleksandrow.net.pl www.gmina-aleksandrow.pl jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie, w dniu 04 października 2013 r. został umieszczony projekt programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok, do którego w terminie od 11 października do 28 października  2013 r. można składać uwagi i wnioski osobiście w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@aleksandrow.net.pl lub tradycyjnej. Konsultacje obejmują programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok, który będzie realizowany na terenie Gminy Aleksandrów.

Informacje o przyznawaniu pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Komunikaty i ogłoszenia
ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCOM DOFINANSOWANIA
KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW .

 
 
O dofinansowanie kosztów kształcenia mogą się ubiegać pracodawcy, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi w celu przyuczenia ich do wykonywania określonych prac lub przygotowania do określonego zawodu na podstawie art. 70b. ustawy o systemie oświaty. Muszą być spełnione następujące warunki:

Zarządzenie Nr 39/2013 w sprawie ogłoszenia "Gminnego Konkursu Wieńca Dożynkowego"...

Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 39/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 6 sierpnia 2013rw sprawie: ogłoszenia ""Gminnego Konkursu Wieńca Dożynkowego" organizowanego podczas Gminnego Święta Plonów Aleksandrów 2013 oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu.

Dokument do pobrania tutaj >>

Dostawca XML