Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na astystenta rodziny

Komunikaty i ogłoszenia

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTA RODZINY

Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia– przewidywany okres zatrudnienia od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.
Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) obywatelstwo polskie

Ogłoszenie o zameldowaniu z jednoczesnym wymeldowaniem

Komunikaty i ogłoszenia
Zameldowanie z jednoczesnym wymeldowaniem


Urząd Gminy w Aleksandrowie uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2013 roku istnieje możliwość  zameldowania się na pobyt stały lub czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu.

Zarządzenie Nr 22/2013

Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 22/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 10 maja 2013rw sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2013 roku - "Programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Aleksandrów" .

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 16/2013

Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 16/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 kwietnia 2013rw sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2013 roku - "Programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Aleksandrów", powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert, określenia regulaminu pracy komisji konkursowej, określenia materiałów informacyjnych do konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego, określenia wzoru formularza ofertowego, oświadczenia oferenta oraz wzoru umowy na realizację programu zdrowotnego.

Projekt „Aktywni w naszej gminie”

Komunikaty i ogłoszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Aleksandrowie informuje, że kontynuuje realizację projektu systemowego pod nazwą  „Aktywni w naszej gminie”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie  aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W dniu 15 marca 2013r. Wójt Gminy - Dionizy Głowacki podpisał aneks do umowy ramowej na 2013r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a Gminą Aleksandrów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie w sprawie realizacji w/w projektu.

Zarządzenie Nr 13/2013

Organizacje pozarządowe | Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 13/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 marca 2013r

Zarządzenie Nr 12/2013

Organizacje pozarządowe | Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 12/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 marca 2013r

Zarządzenie Nr 8/2013

Organizacje pozarządowe | Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 8/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 4 marca 2013r
Dostawca XML