Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 22.02.2010 r.

Znak: GR.OŚ.7624-1/2010


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

Postanowienie

Komunikaty i ogłoszenia

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Komunikaty i ogłoszenia


Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873; zmiany z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241) oraz uchwały Nr XXXIII/203/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.

Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

Komunikaty i ogłoszenia


KOMUNIKAT


Wójta Gminy w Aleksandrowie

z dnia 26 stycznia 2010 roku

w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego

Protokół Nr XXXI/2009

Komunikaty i ogłoszenia | Protokoły
P R O T O K Ó Ł
Nr XXXI/2009
z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie
odbytej w dniu 6 października 2009 roku

Obieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 16.12.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-18/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


 Aleksandrów , dnia 11.XII.2009r

Znak:GR.OŚ.7624-18/2009


OBWIESZCZENIE

Obiwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 10.XII.2009r

Znak:GR.OŚ.7624-17/2009OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - budowa tartaku.

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 19.11.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-18/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

Postanowienie

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 12.11.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-17/2009


POSTANOWIENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 22.10.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-17/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących

Dostawca XML