Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 07.01.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-1/2009 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 07.01.2009r

 Znak: GR.OŚ.7624-1/2009

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących

Ogłoszenie - o przetargu.

Komunikaty i ogłoszenia


O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 , art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując :

Informacja o wynikach naboru.

Komunikaty i ogłoszenia


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Wykaz nieruchomości do sprzedania

Komunikaty i ogłoszenia


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


Nabór na wolne stanowisko

Komunikaty i ogłoszeniaURZĄD GMINY w A L E K S A N D R O W I E

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Komunikat dotyczący klęski suszy z dnia 2 października 2008r

Komunikaty i ogłoszenia


WÓJT GMINY

ALEKSANDRÓWKomunikat Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2008r

Komunikaty i ogłoszenia

KOMUNIKAT

 

Wójta Gminy w Aleksandrowie

z dnia 18 sierpnia 2008 roku

w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 sierpnia 2008

Komunikaty i ogłoszenia
OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 18 sierpnia 2008r.


o numerach i granicach obwodów głosowania,

wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Informacja o wykananiu budżetu Gminy Aleksandrów za II kwartał 2008r

Komunikaty i ogłoszenia

I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów

za II kwartał 2008 roku


Wyszczególnienie                                                                             Plan                  Wykonanie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty i ogłoszenia


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZYCH DO SPRZEDAŻYWójt Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) wykonując :

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2007r

Komunikaty i ogłoszenia

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Aleksandrów , podaje do publicznej wiadomości:


1. Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2007 rok

Protokół z przeprowadzonego naboru na sanowisko Głównego Księgowego w GZOSKiT.

Komunikaty i ogłoszenia


PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW

NA STANOWISKO PRACY

Głównego Księgowego w GZOKSiT:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

Komunikaty i ogłoszenia

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W ALEKSANDROWIE


Stanowisko: GŁÓWNY KSIEGOWY

Dostawca XML