Komunikaty i ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty i ogłoszenia


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZYCH DO SPRZEDAŻYWójt Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) wykonując :

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2007r

Komunikaty i ogłoszenia

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Aleksandrów , podaje do publicznej wiadomości:


1. Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2007 rok

Protokół z przeprowadzonego naboru na sanowisko Głównego Księgowego w GZOSKiT.

Komunikaty i ogłoszenia


PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW

NA STANOWISKO PRACY

Głównego Księgowego w GZOKSiT:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

Komunikaty i ogłoszenia

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W ALEKSANDROWIE


Stanowisko: GŁÓWNY KSIEGOWY

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Komunikaty i ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 , art.39 ust.1 , art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując :

Komunikat w sprawie zwrotu akcyzy zawartej w cenie ON

Komunikaty i ogłoszenia

KOMUNIKAT


Wójta Gminy w Aleksandrowie

z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego


Konkurs na głównego księgowego.

Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie konkursu na stanowisko głównego księgowego GZOKSiT w Aleksandrowie

Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie

ogłasza konkurs na stanowisko

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Decyzja

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 28.01.2008r

Znak: GR.OŚ.7624-7/2007/08


D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Ogłoszenie

Komunikaty i ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E


W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIANa podstawie art.46a ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm.) oraz. art.49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm. )

Decyzja

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 28.01.2008r


Znak: GR.OŚ.7624-8/2007/08


D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Ogłoszenie

Komunikaty i ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E


W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIANa podstawie art.46a ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm.) oraz. art.49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm. )

Decyzja

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 28.01.2008r

Znak: GR.OŚ.7624-9/2007/08


D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

Ogłoszenie -

Komunikaty i ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E


W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA


Na podstawie art.46a ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm.) oraz. art.49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm. )

Zawiadomienie.

Komunikaty i ogłoszenia
Aleksandrów , dnia 04.XII.2007r

Znak: GR.OŚ.7624-8/2007


Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Postanowienie.

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 04.XII.2007r

Znak:GR.OŚ.7624-8/2007


P O S T A N O W I E N I E


Dostawca XML