Komunikaty i ogłoszenia

Wyniki wstępnej selekcji kandydatów.

Komunikaty i ogłoszenia


LISTA KANDYDATóW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Wyniki wstępnej selekcji kandydatów.

Komunikaty i ogłoszenia


LISTA KANDYDATóW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Nabór na wolne stanowisko

Komunikaty i ogłoszenia


URZĄD GMINY w ALEKSANDROWIE

OGŁASZA NABóR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT ds. SPOŁECZNYCH I PROMOCJI GMINY

w REFERACIE ORGANIZACYJNYM I SPRAW SPOŁECZNYCH

Nabór na wolne stanowisko

Komunikaty i ogłoszenia

Urząd Gminy w Aleksandrowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – REFERENT ds. świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty i ogłoszenia


WóJT GMINY ALEKSANDRóW


informuje , iż zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm) w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Aleksandrów przeznaczonych do sprzedaży .


Szczegółowych informacji na temat przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie , pokój nr 103 , tel.(0-44) 756-00-69 wew.26.-

Ogłoszenie

Komunikaty i ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E


W związku z upływem kadencji ławników ludowych w bieżącym roku i potrzebą wybrania nowych ławników na kadencję 2008 – 2011, Rada Gminy w Aleksandrowie dokona ich wyboru spośród zgłoszonych kandydatów.

Wykaz nieruchomości

Komunikaty i ogłoszenia

WóJT GMINY ALEKSANDRóW

informuje , iż w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Aleksandrów przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat .

Ogłoszenie

Komunikaty i ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Informacja o wynikach naboru na stanowisko radcy prawnego

Komunikaty i ogłoszeniaINFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD GMINY w ALEKSANDROWIE

STANOWISKO: RADCA PRAWNY

1/5 etatu


        Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani ANNA NOWAK zamieszkała w Bąkowej Górze.

Ogłoszenie

Komunikaty i ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA


Na podstawie art.46a ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm.) oraz. art.49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm. )

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 18.05.2007r

Znak: GR.OŚ.7624-4/2007


Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 18.05.2007r

Znak: GR.OŚ.7624-3/2007

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowaniaNa podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.)

Postanowienie

Komunikaty i ogłoszenia
Aleksandrów , dnia 08.05.2007r

Znak:GR.OŚ.7624-4/2007


P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art.51 ust.2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129 , poz. 902 z późn. zm.) oraz art.123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku GMINY ALEKSANDRóW w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej Siucice-Justynów w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 285 i 348 o długości 2 461,05km

Postanowienie

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 08.05.2007r

Znak:GR.OŚ.7624-3/2007


P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art.51 ust.2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129 , poz. 902 z późn. zm.) oraz art.123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku GMINY ALEKSANDRóW w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z drenażem rozsączającym dla budynków :

  • Urzędu Gminy w Aleksandrowie

  • Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie

  • Ośrodka Zdrowia w Aleksandrowie

na działkach gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 389, 342, 391/25, 391/22 , 391/24, 391/21, 391/23, 391/20, 391/17, 390/5, 391/18, 390/2, 391/15, 391/16, 391/19, 390/3 i 390/4 położonych we wsi Aleksandrów gmina Aleksandrów

Nabór na stanowisko radcy prawnego - etap II

Komunikaty i ogłoszenia

LISTA KANDYDATóW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Dostawca XML