Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

Przetargi


Aleksandrów: Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną, gmina Aleksandrów na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 158
Numer ogłoszenia: 157728 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

Przetargi

Aleksandrów: 1. Remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec działka nr 286 od km 0+000 do km 0+376,75 2. Remont drogi gminnej w miejscowości Kalinków działka nr 819 od km 0+000 do km 0+370,68

Numer ogłoszenia: 56030 - 2011; data zamieszczenia: 28.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Aleksandrów , Aleksandrów 39b, 26-337 Aleksandrów, woj. łódzkie, tel. 044 7560027, faks 044 7560014.

Wyjaśnienia do ogłoszenia o przetargu na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

Przetargi

Aleksandrów, dnia 08.03.2011r.Znak:7040/3/2011
Dotyczy postępowania Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec działki nr 384 i 344, 374, 373, 483 od km 0+017,00 do km 2+396,34

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę budynku OSP w Skotnikach na Świetlicę wiejską

Przetargi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Aleksandrów, Aleksandrów 39b, 26-337 Aleksandrów, woj. łódzkie, tel. 044 7560027, faks 044 7560014.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.aleksandrow.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Ogłoszenie o przetargu na remont dorgi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

Przetargi
Aleksandrów, dnia 24.02.2011r.


OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRÓW
26 -337 ALEKSANDRÓW
WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO, ALE NIE PRZEKRACZAJĄCY KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przetarg na remont dróg gminnych w miejscowościach Borowiec oraz Kalinków

Przetargi
Aleksandrów, dnia 21.02.2011r.


OGŁOSZENIE

GMINA ALEKSANDRÓW
26 -337 ALEKSANDRÓW
WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO,

Ogłoszenie o przetargu na zakup oleju opałowego

Przetargi

Aleksandrów dnia 10 grudnia 2010r.


O G Ł O S Z E N I E

o uproszczonym przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej do 14 tys EURO.

Ogłoszenie o przetargu na olej opałowy

Przetargi

Aleksandrów dnia 18.10.2010 r.


OGŁOSZENIE


GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Dostawca XML