Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi Wolica - Włodzimierzów

Przetargi


Aleksandrów, dnia 21.09.2009r.


OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetargi


Aleksandrów dnia 20.08.2009 r.

GOPS 2222/1/2009Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przetargi

Wybór oferty na przebudowę dróg

Przetargi
Wybór oferty na przebudowę dróg
we wsiach Dębowa Góra, Dębowa Góra Kol. oraz Rożenek

Przetarg na budowę klatki schodowej

Przetargi


Aleksandrów, dnia 29.07.2009r.

OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Ogłoszenie o zamówieniu - dożywianie dzieci w szkołach

Przetargi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów .

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 )Gmina Aleksandrów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Aleksandrów
Aleksandrów 39
26-337 Aleksandrów
www.bip.aleksandrow.net.pl
ug@aleksandrow.net.pl
Pon - Piątek 8oo – 16oo

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.aleksandrow.net.pl

Przetarg na przebudowę czterech odcinków dróg - Dębowa Góra Kol., Rożenek oraz Siucice

Przetargi


Aleksandrów, dnia 21.07.2009r.

OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Przetarg na budowę sieci wodociągowej we wsi Skotniki oraz Dąbrówka

Przetargi


Aleksandrów, dnia 26.05.2009r.


OGŁOSZENIE

GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Przetarg na przedudowę drogi we wsi Stara oraz remont drogi na odcinku Siucice - Justynów

Przetargi


Aleksandrów, dnia 26.05.2009r.

OGŁOSZENIE

GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Ogłoszenie o zamówieniu - Samochód ratowniczo-gaśniczy

Przetargi


Dąbrowa nad Czarną Data 21.05.2009 r

Znak: OSP 1/2009

 
 

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o przetargu na przedubowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrowa n Czarną - Taraska

Przetargi


Aleksandrów, dnia 18.05.2009r.

OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Dostawca XML