Przetargi

Przetarg na budowę klatki schodowej

Przetargi


Aleksandrów, dnia 29.07.2009r.

OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Ogłoszenie o zamówieniu - dożywianie dzieci w szkołach

Przetargi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów .

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 )Gmina Aleksandrów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Aleksandrów
Aleksandrów 39
26-337 Aleksandrów
www.bip.aleksandrow.net.pl
ug@aleksandrow.net.pl
Pon - Piątek 8oo – 16oo

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.aleksandrow.net.pl

Przetarg na przebudowę czterech odcinków dróg - Dębowa Góra Kol., Rożenek oraz Siucice

Przetargi


Aleksandrów, dnia 21.07.2009r.

OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Przetarg na budowę sieci wodociągowej we wsi Skotniki oraz Dąbrówka

Przetargi


Aleksandrów, dnia 26.05.2009r.


OGŁOSZENIE

GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Przetarg na przedudowę drogi we wsi Stara oraz remont drogi na odcinku Siucice - Justynów

Przetargi


Aleksandrów, dnia 26.05.2009r.

OGŁOSZENIE

GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Ogłoszenie o zamówieniu - Samochód ratowniczo-gaśniczy

Przetargi


Dąbrowa nad Czarną Data 21.05.2009 r

Znak: OSP 1/2009

 
 

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o przetargu na przedubowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrowa n Czarną - Taraska

Przetargi


Aleksandrów, dnia 18.05.2009r.

OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Dotyczy zamówienia publicznego na "Modernizację hydroforni w miejscowości Jaksonek"

Przetargi

Zamawiający informuje, że do oferty dotyczącej zadania pn: "Modernizacja hydroforni w miejscowości Jaksonek" nie jest wymagane dołączenie kosztorysu uproszczonego lub szczegółowego.

Odpowiedź na protest >>

Odpowiedź do firmy Aqua Tech sp.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Przetargi


Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873; zmiany z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651,z 2009 r.Nr 08, poz. 1316 ) oraz uchwały Nr XXVI/148/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.

Ogłoszenie o przetargu na "Modernizację hydroforni w miejscowości Jaksonek".

Przetargi


Aleksandrów, dnia 12.03.2009 r.

OGŁOSZENIE

GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Dostawca XML