Przetargi

Dotyczy zamówienia publicznego na "Modernizację hydroforni w miejscowości Jaksonek"

Przetargi

Zamawiający informuje, że do oferty dotyczącej zadania pn: "Modernizacja hydroforni w miejscowości Jaksonek" nie jest wymagane dołączenie kosztorysu uproszczonego lub szczegółowego.

Odpowiedź na protest >>

Odpowiedź do firmy Aqua Tech sp.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Przetargi


Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873; zmiany z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651,z 2009 r.Nr 08, poz. 1316 ) oraz uchwały Nr XXVI/148/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.

Ogłoszenie o przetargu na "Modernizację hydroforni w miejscowości Jaksonek".

Przetargi


Aleksandrów, dnia 12.03.2009 r.

OGŁOSZENIE

GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

Przetargi


O G Ł O S Z E N I E

PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Przetargi


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZYCH DO SPRZEDAŻYWójt Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) wykonując :

Ogłoszenie o uproszczonym przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego.

Przetargi


Aleksandrów dnia 23 grudnia 2008r.


O G Ł O S Z E N I E

Uchwała Nr XIX/105/2008

PrzetargiUchwała Nr XIX/105/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa OSP Niewierszyn

Przetargi


Aleksandrów, dnia 29.10.2008 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - samochód dla OSP

Przetargiotrzymują oferenci

Aleksandrów, dnia 29.10.2008 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na olej opłowy.

Przetargi


Aleksandrów, dnia 22.10.2008 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetarg na samochód dla OSP Skotniki.

Przetargi


Znak sprawy: OSP.S / 1 / 2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zaiwadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetargi


Aleksandrów, dnia 13.10.2008 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Ogłoszenie o przetargu na Olej Opałowy

Przetargi
Dnia 08.10.2008

Przebudowa budynku OSP w Niewierszynie.

Przetargi


Aleksandrów, dnia 30.09.2008r.

OGŁOSZENIE

GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Dostawca XML